پلاست 07 1 - ساخت و بررسی چوب پلاست از ضایعات ماهی - بخش سوم

ساخت و بررسی چوب پلاست از ضایعات ماهی

پژوهش: کاظمی تبریزی و همکاران

بخش سوم

(این مقاله در چهار بخش ارائه می گردد)

اثر مستقل ضایعات پودر ماهی بر مقاومت کششی چوب پلاست های ساخته شده چوب پلاست های ساخته شده

مطابق با جدول تجزیه وایانس اثر مستقل ضایعات پودر ماهی  بر مقاومت کششی چوب پلاست های ساخته شده  در سطح 1% معنی دار شده است ضریب تغییرات مقاومت کششی چوب پلاست های ساخته شده  84/3 درصد بدست امده است.

جدول8 – جدول تجزیه وایانس بر مقاومت کششی بررسی چوب پلاست از ضایعات ماهی

sig آزمون f میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منبع تغییرات
0000/0 ** 52/19 69/19 38/39 2 پودر ماهی
0000/0  ** 81/283 18/286 36/572 2 جفت کننده
0210/0 * 78/3 816/3 26/15 4 پودر ماهی * جفت کننده

مطابق با گروه بندی میاگین ها به روش دانکن (DMRT) مقایسه بین میانگین ها برای مقاومت کششی بررسی چوب پلاست از ضایعات ماهی ساخته شده با جدول 8، مقاومت کششی چوب پلاست های ساخته شده  در سه گروه جداگانه قرار گیرد .

با لاترین میزان مقاومت کششی چوب پلاست های ساخته شده در استفاده از ضایعات پودر ماهی  5 در صد بدست امده است که نسبت به ضایعات پودر ماهی  15 درصد 86/11 در صد افزایش نشان می دهد که در رتبه برتر (A) قرار می گیرد و تیماربعدی استفاده از 10 درصد ضایعات پودر ماهی  می باشد که در گروه (B) قرار می گیرد .( شکل 7 ).

شکل 7- اثر مستقل ضایعات پودر ماهی بر مقاومت کششی چوب پلاست های ساخته شده 

با توجه به مقادیر بدست امده مشاهده می گردد که تیمار 5 درصد نسبت به شاهد (1) افزایش ونسبت به شاهد (2) کاهش داشته است.

اثرمستقل جفت کننده بر مقاومت کششی چوب پلاست های ساخته شده 

مطابق با جدول تجزیه وایانس اثر جفت کننده  بر مقاومت کششی چوب پلاست های ساخته شده  در سطح 1% معنی دار شده است ضریب تغییرات مقاومت کششی چوب پلاست های ساخته شده  84/3 درصد بدست امده است

مطابق با گروه بندی میاگین ها به روش دانکن (DMRT) مقایسه بین میانگین ها برای مقاومت کششی چوب پلاست های ساخته شده  با جدول 8،  مقاومت کششی چوب پلاست های ساخته شده  در سه گروه جداگانه قرار گیرد .

با لاترین میزان مقاومت کششی چوب پلاست های ساخته شده  در استفاده از جفت کننده  4 در صد بدست امده است که نسبت به جفت کننده  صفر درصد 76/54 در صد افزایش نشان می دهد که در رتبه برتر (A) قرار می گیرد و تیماربعدی استفاده از 2 درصد جفت کننده  می باشد که در گروه (B) قرار می گیرد . ( شکل 8 )   .

شکل 8- اثرمستقل جفت کننده بر مقاومت کششی چوب پلاست های ساخته شده

با توجه به مقادیر بدست امده مشاهده می گردد که تیمار 4 درصد نسبت به شاهد (1) افزایش ونسبت به شاهد (2) کاهش داشته است.

اثر متقابل جفت کننده و ضایعات ماهی در مقاومت کششی چوب پلاست های ساخته شده 

مطابق با جدول تجزیه واریانس اثر متقابل پودر ضایعات ماهی و جفت کننده بر مقاومت کششی چوب پلاست های ساخته شده در سطح  5 در صد معنی دار بوده است. ضریب تغییرات 84/3 % بدست آمده است . مطابق با گروه بندی میانگین ها به روش دانکن (DMRT) مقایسه بین میانگینها را با مقاومت کششی چوب پلاست های ساخته شده  مطابق با جدول 4-4 نشان داده شده است . که بالاترین میزان مقاومت کششی چوب پلاست های ساخته شده  مربوط به اثر متقابل10% پودر ماهی و 4 % جفت کننده میباشد که نسبت به میزان استفاده از 15 % ضایعات ماهی وصفر درصد جفت کننده ، 17/77 % افزایش نشان میدهد. ( شکل 9 ).

شکل 9- اثر متقابل جفت کننده و ضایعات ماهی در مقاومت کششی چوب پلاست های ساخته شده

که در رتبه برتر A   قرار می گیرد و تیمار بعدی میزان اسفاده از5% ضایعات ماهی و 4 % جفت کننده میباشد. که در رتبه B قرار میگیرد. باتوجه به مقادیر بدست آمده مشاهده میگردد تیمار 10 % ضایعات ماهی و 4% جفت کننده نسبت به شاهد 1 افزایش و نشبت به شاهد 2 کاهش داشت است .

اثر مستقل ضایعات پودر ماهی  بر مدول کششی چوب پلاست های ساخته شده 

مطابق با جدول تجزیه وایانس اثر مستقل ضایعات پودر ماهی  بر مدول کششی چوب پلاست های ساخته شده  بی  معنی شده است ضریب تغییرات بر مدول کششی چوب پلاست های ساخته شده  93/18 درصد بدست امده است.

مطابق با گروه بندی میاگین ها به روش دانکن (DMRT) مقایسه بین میانگین ها برای مدول کششی چوب پلاست های ساخته شده  با جدول 9 مدول کششی چوب پلاست های ساخته شده  در سه گروه جداگانه قرار گیرد.

جدول 9- جدول تجزیه وایانس بر مدول کششی چوب پلاست های ساخته شده

sig آزمون f میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منبع تغییرات
(n.s) 1061/0 444/48891 889/97782 2 پودر ماهی
3034/0 (n.s) 2752/1 000/587803 00/1175606 2 جفت کننده
0234/0 * 6768/3 111/1694825 44/6779300 4 پودر ماهی * جفت کننده

با لاترین میزان مدول کششی چوب پلاست های ساخته شده  در استفاده از ضایعات پودر ماهی  15در صد بدست امده است که نسبت به ضایعات پودر ماهی 5 درصد 07/4 در صد افزایش نشان می دهد که در رتبه برتر (A) قرار می گیرد و تیماربعدی استفاده از 10 درصد ضایعات پودر ماهی  می باشد که در گروه (B) قرار می گیرد . ( شکل 10 )

شکل 10- اثر مستقل ضایعات پودر ماهی  بر مدول کششی چوب پلاست های ساخته شده

با توجه به مقادیر بدست امده مشاهده می گردد که تیمار 15 درصد نسبت به شاهد (1) افزایش ونسبت به شاهد (2) کاهش داشته است.

اثر مستقل جفت کننده  بر مدول کششی چوب پلاست های ساخته شده 

مطابق با جدول تجزیه وایانس اثر مستقل جفت کننده بر مدول کششی چوب پلاست های ساخته شده  بی  معنی شده است ضریب تغییرات بر مدول کششی چوب پلاست های ساخته شده  93/18درصد بدست آمده است . مطابق با گروه بندی میاگین ها به روش دانکن (DMRT) مقایسه بین میانگین ها برای مدول کششی چوب پلاست های ساخته شده  با جدول 9 مدول کششی چوب پلاست های ساخته شده  در سه گروه جداگانه قرار  میگیرد . بالاترین میزان مدول کششی چوب پلاست های ساخته شده  در استفاده از جفت کننده صفردر صد بدست امده است که نسبت به جفت کننده 4 درصد 34/15 در صد افزایش نشان می دهد که در رتبه برتر (A) قرار می گیرد و تیماربعدی استفاده از 2% درصد جفت کننده می باشد که در گروه (B) قرار می گیرد . ( شکل 11 )

شکل11- اثر مستقل جفت کننده  بر مدول کششی چوب پلاست های ساخته شده

با توجه به مقادیر بدست امده مشاهده می گردد که تیمار صفر درصد نسبت به شاهد (1) افزایش ونسبت به شاهد (2) کاهش داشته است.

اثر متقابل جفت کننده و ضایعات ماهی در مدول کششی چوب پلاست های ساخته شده 

مطابق با جدول تجزیه واریانس اثر متقابل پودر ضایعات ماهی و جفت کننده بر مدول کششی چوب پلاست های ساخته شده درسطح 5 درصد معنی دار بوده است. ضریب تغییرات 93/18% بدست آمده است . مطابق با گروه بندی میانگین ها به روش دانکن ( DMRT ) مقایسه بین میانگینها را با مدول کششی چوب پلاست های ساخته شده مطابق با جدول 4-5 نشان داده شده است . که بالاترین میزان مدول کششی چوب پلاست های ساخته شده  مربوط به اثر متقابل15% پودر ماهی و صفر % جفت کننده میباشد که نسبت به میزان استفاده از 15 % ضایعات ماهی و4 درصد جفت کننده ، 46/78 % افزایش نشان می‌دهد. که در رتبه برتر A   قرار می گیرد و تیمار بعدی میزان اسفاده از 10% ضایعات ماهی و 4 % جفت کننده میباشد. که در رتبه B قرار میگیرد. باتوجه به مقادیر بدست آمده مشاهده میگردد تیمار15 % ضایعات ماهی و صفر درصد جفت کننده نسبت به شاهد 1 افزایش و نشبت به شاهد 2 کاهش داشت است.( شکل 12)

شکل 12- اثر متقابل جفت کننده و ضایعات ماهی در مدول کششی چوب پلاست های ساخته شده

اثر مستقل ضایعات پودر ماهی  بر مقاومت به ضربه چوب پلاست ها 

مطابق با جدول تجزیه وایانس اثر مستقل ضایعات پودر ماهی  بر مقاومت به ضربه بررسی چوب پلاست از ضایعات ماهی بی  معنی شده است ضریب تغییرات بر مقاومت به ضربه چوب پلاست ها  75/24 درصد بدست امده است.

مطابق با گروه بندی میاگین ها به روش دانکن (DMRT) مقایسه بین میانگین ها برای مقاومت به ضربه چوب پلاست ها  با جدول10، مقاومت به ضربه چوب پلاست ها  در سه گروه جداگانه قرار گیرد .

جدول 10- جدول تجزیه وایانس بر مقاومت به ضریه

sig آزمون f میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منبع تغییرات
2981/0( N.S ) 2954/1 050/85 099/170 2 پودر ماهی
( N.S ) 6636/0 565/43 129/87 2 جفت کننده
3837/0( N.S ) 1069/1 67/72 685/290 4 پودر ماهی * جفت کننده

با لاترین میزان مقاومت به ضربه چوب پلاست ها  در استفاده از ضایعات پودر ماهی  5 در صد بدست امده است که نسبت به ضایعات پودر ماهی 10 درصد39/17 در صد افزایش نشان می دهد که در رتبه برتر (A) قرار می گیرد و تیماربعدی استفاده از15 درصد ضایعات پودر ماهی  می باشد که در گروه (B) قرار می گیرد .( شکل 13 ).

شکل 13- اثر مستقل ضایعات پودر ماهی  بر مقاومت به ضربه چوب پلاست ها

با توجه به مقادیر بدست امده مشاهده می گردد که تیمار 5 درصد نسبت به شاهد (1) و شاهد (2) افزایش داشته است.

اثر مستقل جفت کننده  بر مقاومت به ضربه چوب پلاست ها 

مطابق با جدول تجزیه وایانس اثر مستقل جفت کننده  بر مقاومت به ضربه چوب پلاست ها  بی  معنی شده است . ضریب تغییرات بر مقاومت به ضربه چوب پلاست ها  75/24 درصد بدست امده است. مطابق با گروه بندی میاگین ها به روش دانکن (DMRT) مقایسه بین میانگین ها برای مقاومت به ضربه چوب پلاست ها  با جدول 10، مقاومت به ضربه چوب پلاست ها  در سه گروه جداگانه قرار گیرد . بالاترین میزان مقاومت به ضربه چوب پلاست ها  در استفاده از جفت کننده  4 در صد بدست امده است که نسبت به جفت کننده  2 درصد 71/12در صد افزایش نشان می دهد که در رتبه برتر (A) قرار می گیرد و تیماربعدی استفاده ازصفر درصد جفت کننده  می باشد که در گروه (B) قرار می گیرد ( شکل 14 ).

شکل14- اثر مستقل جفت کننده  بر مقاومت به ضربه چوب پلاست ها

با توجه به مقادیر بدست امده مشاهده می گردد که تیمار 4 درصد جفت کننده  نسبت به شاهد (1) و شاهد (2) افزایش داشته است.

اثر متقابل جفت کننده و ضایعات ماهی در مقاومت به ضربه چوب پلاست ها نمونه های چوب پلاست

مطابق با جدول تجزیه واریانس اثر متقابل پودر ضایعات ماهی و جفت کننده بر مقاومت به ضربه چوب پلاست ها بی‌معنی بوده است. ضریب تغییرات 75/24 % بدست آمده است . مطابق با گروه بندی میانگین ها به روش دانکن (DMRT ) مقایسه بین میانگینها را با مقاومت به ضربه چوب پلاست ها  مطابق با جدول 4-6  نشان داده شده است . که بالاترین میزان مقاومت به ضربه چوب پلاست ها  مربوط به اثر متقابل5% پودر ماهی و 2 % جفت کننده میباشد که نسبت به میزان استفاده از 15 % ضایعات ماهی و2 درصد جفت کننده ، 36/54 % افزایش نشان میدهد. که در رتبه برتر A   قرار می گیرد و تیمار بعدی میزان اسفاده از10 درصد ضایعات ماهی و 4 % جفت کننده میباشد. که در رتبه B قرار میگیرد. باتوجه به مقادیر بدست آمده مشاهده میگردد تیمار5 % ضایعات ماهی و 2 درصد جفت کننده نسبت به شاهد 1و شاهد 2 افزایش داشت است.( شکل 15 ).

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید