تخریب اکسیدی و خرد شدگی تخته های لمبه كوبي GeoDeck

تخریب اکسیدی و خرد شدگی تخته های لمبه كوبي GeoDeck


تخریب اکسیدی چوب پلاست و خرد شدگی تخته های لمبه كوبي GeoDeck

تخریب اکسیدی چوب پلاست و خرد شدگی (تخریب اکسیدی) تخته های  GeoDeck که منجر به صدور درخواست های ضمآنتی  می شود (225 در خواست تا می 2005و 1707 درخواست یا اکتبر 2006 ثبت شد) در اکتبر2003 حل شد. در دسامبر 2004، معیارهای  اضافه ای اورده شدند تا دوباره طول عمر تخته های  GeoDeckرا فراتر از تردید معقول در مورد ضمانت 20 ساله افزایش دهد.

تخته های  GeoDeck مشکوکی بین آوریل 2002 تا  سپتامبر 2003 ساخته شده بودند. همه ی این تخته ها ناقص نبودند زیرا تعداد زیادی از اینها دانسیته ی (وزن مخصوص) بالایی داشته اند، که همانگونه که در بالا اشاره شده اساسا تخته هایی مقاوم به تخریب اکسیدی تولید کردند. برخی از این تخته ها مقادیرکافی از یک آنتي اکسیدان علی الخصوص در اواخر 2002 داشتند. ولیکن، به دلیل اینکه تخته های بهتر نتوانستند از میان تخته های ناقصی که بدون آنتي اکسیدان افزوده شده تولید شده بودند،تشخیص داده شوند و فروخته شدند ،لیکن همه ی تخته های ساخته شده بین آوریل 2002وسپتامبر 2003 در2005-2004 جمع آوری شده اند (احضار شده اند) (زیر را ببینید).

دانسیته، خلل وفرج وخصوصیات مکا نیکی  GeoDeck پیش از آنکه مشکل مورد نظر پدیدار شده بود.

در مورد تخریب اکسیدی چوب پلاست، خلل و فرج مواد کامپوزیتی  مهم است زیرا اکسیژن هوا از میان حفرات تخته منتشر می شود که بطور کارآمدی منطقه ی سطحی  در مجاورت بین اکسیژن و پلاستیک را افزایش می دهد. به همین دلیل پلاستیک خالص( تقریبا بدون خلل و فرج ) در مقایسه با ماده ی کامپوزیتی خلل و فرج دارد که بر مبنای همان ترکیب پلاستیک است، خیلی مقاومتر به اکسیداسيون است. تخته های دانسیته ی پایین منطقه ی سطحی در دسترس دوازده  برابر  برای تخریب شدن در مقایسه با تخته های دانسیته ی بالا بیشتر دارند. از این رو، تخته های دانسیته ی پایین درهمان شرایط  دو برابر سریع تر در مقایسه با تخته های دانسیته ی بالایی که با همان فرمول ساخته شده اند، تخریب می شوند.

در مورد تخریب اکسیدی چوب پلاست، برای مواد GeoDeck ، دانسیته ی بالا که می تواند قابل دسترسی باشد(توسط فشردگی حد اکثر ماده، مثلا توسط قالب گیری فشاری) برابر با   g/cm3 1.24 است، در محاسبات نظری که وزن مخصوص پلاستیک مورد محاسبه قرار می گیرد، پرکننده ها و افزودنی ها هم چنین مقدار دانسیته ی  g/cm3 1.24 را برای کامپوزیت  GeoDeck قالبی می دهند.

در2002-2001 (نیمه ی اول 2002) دانسیته ی پروفیل هایGeoDeck g/cm3 1.16-1.13 بود. آن از حداکثر پایین تر بود زیرا پوسته های برنج خشک نشده بودند(درصد رطوبت واقعی شان9.5 %  بود) و بخار ناشی از آن در ترکیب کننده حباب های بسیار ریزی (میکروحباب) در ساچمه های مواد کامپوزیتی ایجاد کرد. از این رو، این  ساچمه ها شل شده بودند و بسته های بسیار کوچک هوا را در اكسترودر حمل کردند و کم کم به طرف مواد کامپوزیتی  پف دار شده هدایت شدند. گذشته از این، ترکیب و  اكستروژن منجر به مقداری کمی VOC می شود که در طول فرایند های دما بالا در گداخته ی داغ شکل گرفته اند. این مورد همچنین به سمت مقداری پف کردگی و متعاقب آن، کاهش دانسیته ی کامپوزیت نهایی در مقایسه با مقادیر نظری (   g/cm31.16-1.13 در مقادیر با  g/cm3 1.24) سوق داده است. ولیکن،خصوصیات مکانیکی و دیگر پروفیل های GeoDeck نسبتا رضایت بخش بودند و به خوبی شرایط قوانین ساختمان (BOCA ) را داشتند. آنتي اکسیدان ها در 2002-2001 به فرمول اضافه شده بودند تا از نظریات سازندگان پیروی کنند.

در آوریل- می 2002 یک ترکیب کننده ی مارپیچ دوقلو در کارخانه به کار گماشته شد. ان خیلی کار آمد ترو متهاجمی تر در قیچی کردن در مقایسه با ترکیب کننده ی مار پیچی منفرد اولی بود.گذشته از این، سرعت ساخت پروفیل های  GeoDeckاساسا افزایش یافته بود. این موضوع به  سمت کاهش دانسیته ی (وزن مخصوص) تخته هایGeoDeck  از 1.16-1.13 به 1.10-1.06  g/cm3  و حتی   g/cm3 10.5 سوق یافت. آن یک تمایل ثابت نبود. در برخی حالت های عایقی دانسیته زیر  g/cm3 1.04 و 1.02 در سپتامبر 2002 دریافت شد که برخی تخته ها (که در آگوست 2002 ساخته شدند)تخریب سریعی رادر جعبه ی هوا دیدگی نشان دادند (زیر را ببینید).

به طور کلی، دانسیته های متوسط تخته های  GeoDeckدر ژوئن دسامبر 2002 در جدول 15.34 ثبت شده اند.

جدول 15.34   در مورد تخریب اکسیدی چوب پلاست، دانسیته های  متوسط (یا تخته های عایقی) تخته های  GeoDeck در ژوئن – دسامبر2002

ماه (2002) وزن مخصوص (g/cm3)
ژوئن 1.12
ژولاي 1.17
آگوست 1.03-1.06
سپتامبر 1.16
دسامبر 1.12

تخته های کامپوزیتی  که در سپتامبر- دسامبر 2002 ساخته شدند در جعبه ی هوادیدگی تست شده بودند، و همبن طور این تست ها برای مقاومت و مدول پیچشی انجام شده بود. نتایج در ماخذ بودند. تست های هوادیدگی تسریع شده که در فوریه ی 2003 توسط شركت تست مستقل با استفاده از تخته های ساخته شده در اواخر 2002 انجام شد، نشان داد که مقاومت و مدول پیچشی تخته های GeoDeck قبل و بعد از هوادیدگی دستورات ICBO را برآورده کرده است و مقاومت پیچشی فقط در 6% و مدول پیچشی هم فقط 9% کاهش یافت. مشاهداتی که به ICC-ES در 2003 گزارش شدند به قرار زیر است: « در آنجا نشانی از شکستگی سطحی، تاول زدگی، پوسته شدگی، تغییر رنگ، یا هر تاثیر زیان آور دیگر از نمونه های تست مشاهده نشد. »

بروز مشکل در مورد تخریب اکسیدی چوب پلاست

اولین نشانه ی مشکل در سپتامبر 2002 مشاهده شد. یک تخته در آگوست 2002 ساخته شد و در جعبه ی هوادیدگی برای فقط 860 ساعت در معرض رایط قرار گرفت، ترک هایی روی سطح نشان داد. تخته های مشابه که در سپتامبر 2002 ساخته شدند ترک هایی را در سطح بعد از 830 ساعت در آن جعبه نشان دادند. این ها از تاثیرات عایق شدن بودند و آنها را به برخی انحرافات فنی در کارخانه گرين باي نسبت داده بودند. ولیکن، بر مبنای این مشاهدات، در نوامبر 2002 مقدار  آنتی  اکسیدان ها تقریبا در مقایسه با نظرات اولیه ی سازندگان دو برابر شده بود و این تخته ها با مقدار افزایش یافته ی آننتی اکسیدان از نوامبر 2002 تا ژانویه ی 2003 تولید شده بودند. این تخته ها در جعبه ی هوادیدگی برای 2000 ساعت تست شده بودند و نسبتا رضایت بخش بودند.

در مورد تخریب اکسیدی چوب پلاست، درآغاز ژانویه ی 2003 تخته های GeoDeck بدون  آنتی اکسیدان افزوده شده ساخته شدند، به طوری که تامین کننده ی  HDPE   اطمینان حاصل کردن که پلاستیک مقدار بالای غیر معمول  آنتی اکسیدان داشت. این تخته ها تا مارس- آوریل 2003 ساخته شده بودند و بعد از آن عمل ساختن با منبع  HDPE   دیگر ادامه پیدا کرد اما    افزودنی هاي آنتی اکسیدان دوباره به کار برده نشدند. این مورد یک اشتباه برجسته بود. عمل ساختن بدون          آنتی اکسیدان تا آغاز اکتبر 2003 ادامه پیدا کرده بود. سیستم كنترل كيفيت کارخانه نتوانست مشکل را تشخیص دهد زیرا در آنجا شیوه ای نبود  تا بتواند مقدار پایین آنتی اکسیدان را (یا فقدان کامل ) در مواد کامپوزیتی آشکار کند. این شیوه بعد از آن  در سیستم كنترل كيفيت کارخانه توسعه یافت و تکمیل شد (زیر را ببینید ).

در ژولای 2003 یک گام جدید به دلیل حذف انقباض تخته ها در کارخانه ، یعنی آهسته سرد کردن تخته های GeoDeck معرفی شد. به طور مقدماتی کوره های  بخش سوم[1]  برای انجام این عمل به کار گماشته شدند و در حالات زیادی تخته ها به طور آشکاری گرمای بالایی  داده شده بودند. آنها اغلب ترد و بی رنگ می شدند. با       قرار دادن در جعبه ی هوادیدگی آنها خرد شدگی – در بد ترین حالت – حتی بعد از 4 روز نشان دادند. بیشتر مطالعات جزئی نشان داده اند که دانسیته ی پایین تر، برای خرد شدگی تخته ها زمان کمتری می برد. تخته های با دانسیته g/cm3 1.06 -1.07 بعد از 4 روز خرد شدند. تخته های با دانسیته ی g/cm3  1.08- 1.10 بعد از 12-7 روز خرد شدند. تخته های با دانسیته ی g/cm3  1.16 -1.15 بعد از یک ماه خرد نشدند.

دانسیته ی ( وزن مخصوص ) تخته های  GeoDeck   قبل از اکتبر 2003

دانسیته ی تخته های  GeoDeck   که در ژانویه-سپتامبر 2003 ساخته شدند ( جدول 15.35 ) در مقایسه با آنهایی که در 2002 و 2004 ساخته شدند پایین بود( پایین را ببینید) .

اطلاعات جدول 15.35 می تواند در شکل متفاوتی ارائه شود ( جدول 15.36 ) . آنها نشان میدهند که در 2003 غالب کل تخته ها دانسیته ی زیر g/cm3  1.12 داشتند و در بین این ها بیشتر تخته ها دانسیته ای در دامنه ی زیر g/cm3  1.09 – 1.06 داشتند.

جدول 15.35    دانسیته های متوسط تخته های  GeoDeck   در 2003

ماه وزن مخصوص (g/cm3)
ژانويه 1.11
فوريه 1.11
مارس 1.10
آوريل 1.09
مي 1.09
ژوئن 1.08
ژولاي 1.08
آگوست 1.09
سپتامبر 1.12
اكتبر 1.10
نوامبر كارخانه بسته شده بود
دسامبر 1.19

تست های مقاومت پیچشی و مدول پیچشی نشان دادند که تخته ها (شامل این دانسیته ی g/cm3 1.08 -1.06 ) رضایت بخش هستند و معیار های ICBO/ICC را تامین می کنند.

به دلیل خلل وفرج بالاتر تخته ( دانسیته ی پایین تر )  جذب آب از 2% در 2002 به 3% در (و حالات عایق شده به 4.5% ) در 2003 افزایش یافت. آن در شرایط قانون ساختمان با تخته های لمبه کوبی کامپوزیتی دیگر در بازار فروش برابر شد.

همان گونه که بعدا درک می شود ، همه ی این فاکتور ها یعنی دانسیته ی پایین تخته ، جذب آب بیشتر و خرد شدگی سریع تر در جعبه ی هوادیدگی، منجر به طول عمر پایین تخته ها در مناطق جنوبی ایالات متحده شدند. مفهوم R&D در مورد خرد شدگی و تخریب سریع تخته های کامپوزیتی گسترش داده شده بود، آزمایش و رسیدگی شده بود و این مشکل در اکتبر –دسامبر 2003 بر طرف شد.

حل مشکل خرد شدگی

در مورد تخریب اکسیدی چوب پلاست، سطح آنتی اکسیدان در اکتبر  2003 در مقدار اولیه ی آنتی اکسیدان افزوده شده دوباره آغاز شده بود ( اولین سطح).این فقط برای 10 روز از 4 تا 14 اکتبر ادامه یافت، و سپس آن کارخانه تا 5 دسامبر 2003 تعطیل شده بود. وقتی که کارخانه دوباره شروع کرد، سطح آنتی اکسیدان بیشتر از دو برابر بود( دومیت سطح ). در دسامبر 2004 دوباره بیشتر ازدو برابر شد( سومین سطح). در آنجا دلایل خاصی برای افزایش اخیر آنتی اکسیدان ( سومین سطح ) نبود، زیرا همه ی اطلاعات آزمایشگاهی نشان دادند که دومین سطح برای ساخت تخته های   GeoDeck   با طول عمر رضایت بخش برای زمان ضمانت ( 20 سال ) کافی بود. ولیکن، سومین سطح آنتی اکسیدان برای محافظت هرچه بهتر تخته های  GeoDeck   و اینکه در موقعیت ضم آنتی  به حساب بیاید.

جدول 15.36 توزيع دانسيته هاي تخته ي  GeoDeck  در طول 2000 سال

دانسيته

(g/cm3)

تعداد تخته هاي تست  شده كه دانسيته ي نشان داده شده در ستون سمت راست را دارند در صد تخته هايي كه در طول 2003 در آن دامنه ي دانسيته تست شدند
1.01 1 g/cm3 1.06 يا كمتر از
1.02 1 4%
1.03 N/A
1.04 2
1.05 11
1.06 31
1.07 105 g/cm3 1.09-1.07
1.08 266 43%
1.09 178
1.10 170 g/cm3 1.12-1.10
1.11 109 30%
1.12 98
1.13 90 g/cm3 1.15-1.13
1.14 80 17%
1.15 47
1.16 14 g/cm3 1.18-1.16
1.17 18 4%
1.18 26
1.24-1.19 28 2%
كل 1275 100%

دانسيته با افزايش سطح آنتي اكسيدان، خشك كردن پوسته هاي برنج در كارخانه معرفي شده بود و اكسترودرهاي منفذي در چند خط خروج نصب شده بودند. در نتيجه، دانسيته هاي پروفيل هاي GeoDeck   1.09 – 1.06 (تقريبا نصف تخته هاي  GeoDeck   توليد شده در 2003 كه دانسيته اي در اين دامنه دارند، جدول 15.36 را ببينيد) به 1.22 – 1.18 افزايش يافت كه جذب آب از 3 به 1.0 درصد كاهش يافت و طول عمر تخته هاي  GeoDeck   (مشاهده ي خرد شدگي) از 4 روز در جعبه ي هواديدگي به بيشتر از 32 ماه، بدون هيچ نشانه اي از خرد شدگي افزايش يافته بود.

نكته: يك روز در جعبه ي هواديدگي در مورد شكستگي معادل با (در تخمين بقا) 1 هفته در شرايط تابستاني فونيكس است. از اين رو، 32 ماه در جعبه ي هواديدگي معادل با 960 هفته يا 18 سال از شرايط تابستاني در آريزونا است.

شيوه ي OIT: نماينده ي طول عمر اكسيداسيون تسريع شده سه شيوه ي ديگر براي مطالعه ي دوام تخته ها   در آن شركت معرفي شده بودند. يك شيوه با گرمادهي يك نمونه ي ماده ي كامپوزيتي در اكسيژن خالص در يك دماي بالا (نوعاً 0C190) كار مي كرد و زماني را كه نمونه ها قبل از اينكه اكسيد شوند، اندازه گيري مي كند. ASTM D 3895 با عنوان يك نمونه ي اوليه استفاده شده بود: وليكن، آن نتوانست آن گونه كه ارائه شده بود به دليل طبيعت مادي كامپوزيتي پر شده پيروي شود (ASTM D 3895 براي پلاستيك هاي خالص قابل استفاده است). خصوصيات اين شيوه در زير، در بخش ضميمه آورده مي شود. ضرورتا، اين شيوه طول عمر ماده ي كامپوزيتي را به همراه دارد. اين شيوه مي تواند به عنوان يك نماينده با توجه به طول عمر تخته ي كامپوزيتي در جهان واقعي بررسي شود.

براي مثال، يك پروفيل كامپوزيتي  GeoDeck  واقعي كه قبل از اكتبر 2003 ساخته شده است  طول عمر (اكسيژن خالص، 0C190) برابر با 0.30 – 0.15 دقيقه نشان داد. براي حالت مشابه، و با پيروي از شيوه ي ASTM فوق، ما اين «طول عمر» را OIT خواهيم ناميد. ماده ي اولين سطح (بالا را ببينيد) OIT مورد نظر را برابر با 3 – 1.5 دقيقه نشان داد  كه حدود 10 برابر بيشتر است.  GeoDeck   سطح دوم (از دسامبر 2003، بالا را ببينيد) OIT  5 – 4 دقيقه را نشان داد و سپس نوسان داشت اما به طور پيوسته در دامنه ي 6 تا 10 دقيقه بين سپتامبر و دسامبر 2004 افزايش يافت. در دسامبر 2004، سطح سوم آنتي اكسيدان ها به كار گماشته شدند و OIT به 16 – 12 دقيقه رسيد.

همان طور كه مي بينيد، OIT موادGeoDeck  2005 – 2004 به 80 – 60 برابر در مقايسه با سال 2003 افزايش يافتند. با بررسي طول عمر بيشتر تخته هاي  GeoDeck  2003 در آريزونا كه 24 – 4 ماه و بيشتر است، مي توانيم تخمين بزنيم كه طول عمر تخته هاي اولين سطح در آريزونا 10 – 5 سال (تخمين بقا؛ اين تخته ها در 2002 و براي 10 روز، بين 4 و 14 اكتبر، 2003 توليد شده بودند، بالا را ببينيد)، دومين سطح + 20 سال در آريزونا و سومين سطح بيش از 20 سال در آريزونا؛ از اين در مناطق ديگر ايالات متحده خيلي طولاني تر خواهد شد. در واقع، اگر فاكتور دانسيته ي تخته هاي GeoDeck   افزوده شود (اخيرا 1.22 – 1.16 در مقايسه با 1.09 – 1.06 در 2003 براي اكثريت تخته ها، بالا را ببينيد)، طول عمر تخته هايGeoDeck   اخير اساسا طولاني تر از آنهايي خواهد شد كه در بالا نشان داده شده اند.

هواديدگي تسريع شده (مصنوعي )شيوه ي دوم يك هواديدگي تسريع شده ي بخوبي شناخته شده با استفاده از جعبه ي هوا ديدگي بود. برداشت آن خرد شدگي بود. همان گونه كه در بالا توضيح داده شده براي تخته هاي  GeoDeck  2002، خرد شدگي براي حداقل 2000 ساعت (83 روز) در جعبه ي هواديدگي مشاهده نشده بود، همانگونه كه يك مطالعه ي مستقل نشان داده بود. براي تخته هاي قبل از اكتبر 2003، وقتي كه دانسيته ي تخته ها پايين بود (1.09 – 1.06 براي اكثر تخته هاي  GeoDeck  ، جدول 15.36 را ببينيد)، خرد شدگي بعد از فقط 4 روز مشاهده شده بود. تخته هاي اين دسته بعد از 4 ماه در آريزونا خرد شدند. وقتي كه دانسيته بالاتر رفت (1.16 – 1.13)، خردشدگي حتي بعد از يك ماه در جعبه مشاهده نشده بود. ظاهرا، تخته هاي اين طبقه فقط بعد از 24 ماه در آريزونا خرد شدند يا در تمام طول زمان مشاهده خرد نشدند. تخته هاي ديگر با دانسيته هاي متوسط در دوره اي بين 4 و 24 ماه و بيشتر، با عمر حد انتظار بالاي 5 سال براي دانسيته هاي زيادي از تخته ها، همان طور كه محاسبات نشان داد، خرد مي شوند.

همانگونه كه قبلا ذكر شده بود، تخته هاي  GeoDeck سطح اول كه در اواخر 2002 و توسط يك شركت تست مستقل در فوريه ي 2003، تست شدند، در گزارش ICC-ESS شان توضيح داده بودند كه «در آنجا نشانه اي از مشاهده ي ترك خوردگي سطحي، تاول زدگي، پوسته شدگي، تغيير رنگ يا هر تأثير زيان بار ديگر در نمونه هاي تست ثبت نشده بود.»

تخته هاي  GeoDeck سطح دوم (OIT 5 – 3 دقيقه ، ساخته شده در دسامبر 2003) درون جعبه ي هواديدگي در فوريه ي 2004 قرار داده شده بودند و 32 ماه بعدف نشاني از خرد شدگي نشان ندادند. دوباره، اختلاف اين طول عمرها نماينده ي بالا است كه دراين حالت بيشتر از 100 برابر است. مي توان پيشنهاد كرد كه در مقايسه با تخته هاي  GeoDeck   2003 (24 – 4 ماه در آريزونا قبل از خرد شدگي قابل توجه است)، تخته هاي  GeoDeck   توليد شده بعد از دسامبر 2003 مي توانند طول عمر بيشتري از 400 ماه در آريزونا يعني بيشتر از 30 سال داشته باشد.

و در دسامبر 2004 مقدار آنتي اكسيدان ها تقريبا سه برابر شده بود.

آون داراي جريان هوا  يك شيوه ديگر به كار گماشته شده در آن شركت مطالعه ي تخريب اكسيدي تخته هاي GeoDeck در آون جريان هوايي بود. آزمايشات مقدماتي نشان داده است كه تخته هاي  GeoDeck  مي توانند در يك آون خلا به طور نا محدودي طولاني حتي در دماهاي بالا، بالاي 0F 230، بمانند. در دماهاي بالا تخته از شكل طبيعي خارج مي شود زيرا آن دماها خيلي نزديك به دماي ذوب (گداخته شدن)  HDPE هستند.

آون جريان هوايي اكسيژن را براي اكسيد شدن و دماي بالا را براي تسريع فرايند تامين مي كند. وليكن، در آنجا نور  UV   نيست زيرا آون فقط تاثير دما را روي فرايند اكسيد شدن نشان مي دهد. علي الخصوص در آنجا حتي بعد از يك مدت طولاني تخته هاي در معرض شرايط در آون جريان هوايي خرد نمي شوند و كاهش مقاومت به عنوان يك برداشت در اين آزمايشات انتخاب نشده بود. اين تست به طريقي انجام شده بود كه تريك مقاومت پيچشي و قيچي شدن توسط شاخص هاي بي عيبي ساختماني تخته هاي  GeoDeck   اندازه گيري شود.

اين آزمايش به منظور مقايسه ي تخته هاي  GeoDeck ساخته شده بدون آنتي اكسيدان هاي افزوده شده (سطح صفر)، تخته هاي اولين سطح (براي چند روز فقط در اكتبر 2003 ساخته شدند)، تخته هاي دومين سطح (بين دسامبر 2003 و 2004 ساخته شدند) وتخته هاي سومين سطح(بعد از دسامبر2004 ساخته شدند) مورد توجه قرار نگرفت نتايج اين آزمايش در جدول هاي 15.8، 15.9 و 15.10 ثبت مي شوند.

اين جدول ها روند آشكاري را – دانسيته ي بالاتر، دوام بالاتر، نشان مي دهن. به طور آشكاري در حضور يكمقدار نسبتا كوچكي از آنتي اكسيدان (اولين سطح) دوام تخته ها اساسا در مقايسه با جدول 15.8 بالاتر است.قابل ذكر است كه در حضور آنتي اكسيدان تخته هاي با دانسيته ي زير cm3 /  g1.125  نمي توانستند توليد شوند (در مقايسه با جدول 1508 ). ظاهرا، آن آنتي اكسيدان متلاشي شدن  HDPE   را در اكسترودر نشان داده است از اين رو، به طور موثري مقدار VOC را كاهش داد و در نتيجه،خلل و فرج تخته ي لمبه كوبي اكستروژن كاهش يافت و دانسيته اش افزايش يافت.

قابل ملاحظه است كه در يك دماي بالاتر قابل توجه و زمان گرما دهي بسيار طولاني تر، تخته هاي با دانسيته ي نسبتا بالا (cm3/ g 1.20 ) عملا تخريبي نشان ندادند، با وجودي كه در دماي بسيار پايين تر تخته ي لمبه كوبي با دانسيته ي پايين (cm3 /g 1.09 – 1.02 ) اما بدون آنتي اكسيدان افزوده شده 50% و بيشتر مقاومت شان را از دست دادند.

در مورد تخریب اکسیدی چوب پلاست، آزمايشات با تخته هاي  GeoDeck با سومين سطح (در يا بعد از سپتامبر 2004ساخته شدند) نتوانستند هيچ كاهش را در مقاومت پيچشي/ قيچي شدن در شرايط داده شده در جدول 15.10 تشخيص دهند بار باقي مانده در شكست ودر دامنه ي 2% 99 بود ونتوانست به طور معتبري اندازه گيري شود.

حتي بدون بررسي تخته هاي سومين سطح، مقايسه ي تخته هاي  GeoDeck سطح صفر و دومين سطح به سمت نتايج برجسته اي سوق مي دهد: طول عمر بيشترين و كمترين تخته هاي لمبه كوبي با دوام (در دوره هاي كاهش مقاومت ناشي از اكسيد شدن تخته ها توسط گرما دهي ايشان در همان دما) 420 برابر فرق مي كند. در جاهن واقعي اين مورد به ترتيب با 1 ماه و 35 سال مطابقت خواهد كرد.

اين پديده نشان مي دهد كه دو فاكتور مقاوم كننده ي قوي، كه طول عمر تخته ها ي لمبه كوبي كامپوزيتي را طولاني مي كنند،  دانسيته ي تخته و آنتي اكسيدان هاي افزوده شده هستند. اين دو فاكتور در يك طريق به طور كابردي قابل معاوضه هستند، اما آنها در فرايند هم نيرو زايي باهم كار مي كنند. آنتي اكسيدان ها انتشار راديكال هاي آزاد را مسدود مي كنند و دانسيته مقدار اكسيژن هوا را كه در حفره هاي قالب كامپوزيتي جريان ميابد، كنترل مي كند. دانسيته ي بالا به طور موثري دسترسي اكسيژن را مسدود مي كند و تخريب اكسيدي مواد كامپوزيتي را نشان مي دهد.

آزمايشات كه در آون جريان هوايي در دماهاي مختلف و براي دوره هاي زماني مختلف انجام شده است نشان داده اند كه تخريب اكسيدي تخته هاي  GeoDeck   (براي كاهش مقاومت تخته هدايت مي شوند) وابستگي شديدي به دما با ضريب دمايي نزديك به 0C 10/3 (بالا را ببينيد) داشتند.

[1] . third-party kilns

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید