نابودي مواد کامپوزیتی چوب پلاست تجاري

نابودي مواد کامپوزیتی چوب پلاست تجاري


نابودي مواد کامپوزیتی چوب پلاست تجاری

در رابطه با چوب پلاست تجاری، در اوايل  كه تخته هاي لمبه کوبی WPC تجاري پيشنهاد شده بودند ، شناخته شده بود كه آنها با گذشت زمان نابود مي شوند . اين مورد يك ويژگي غير قابل انكار چوب پلاست بود امروز عملا هر ماده خبري و فروشي سازندگان به خوبي خط مشي هاي ضمانت آنها ، شامل شناسايي آن دسته از محصولات شان است كه در معرض نور خورشيد نابود مي شود . اين شناخت تقريبا  اغلب مبهم و درهم است و گاهي اوقات كه حتي به عنوان ابزار فروش استفاده شده است ،ادعا مي كند كه نابودي تخته هاي لمبه کوبی يك ويژگي خوب و از نظر حس زیبایی سالم (برخي از  انتخاب ها در زير داده شده اند ) است .

ظاهرا درست ترين راه توسط سازندگان UltraDeck طي شده بود ، كه در مواد فروشي شان عكسهاي واقعي را گذاشته بودند كه ميزان محصولات شان را در رنگ طبيعي (شكل 16.3 ) نشان مي دهد . سازندگان در مورد موادشان به يك خريدار پيشنهاد مي كردند كه اجازه دهند تا UltraDeck حداقل يك سال در شرايط جوي بماند

در زير قطعاتي از سازندگان عمومي مواد آورده شده است. در اين عبارت نامهاي فروش مستقيم حذف شده است.

* Trex ، بدليل اينكه Trex شامل فيبر چوب طبيعي است ، لذا نابودي كمي در معرض نور خورشيد و رطوبت يافت خواهد شد . Trex ي كه لمبه کوبی مي شود ، رنگ بعد از 20-10 هفته نشان مي دهد . رنگ بعد از باد خوردگي ، تخته هاي لمبه کوبیTrex ممكن است ممكن است از رنگ هايي كه در راهنماي پالت رنگي Trex متفاوت باشد .

به اين                       از اين
هواديدگي با يك رنگ طبيعي

* PhinoDeck : مناطق لمبه کوبی كه بطور متفاوت در معرض عناصر قرار مي گيرند ، براي مثال ، تحت يك پيشامدگي و يا يك ميز كمتر در معرض خواهد بود ، بنابراين ، هواديدگي كمتري را نسبت به تخته هاي همسايه نشان خواهد داد ….. واريته هاي رنگي و نابودي غير تصادفي ممكن است وقتي كه در معرض اين عناصر قرار گيرند  يافت شود .

* WeatherBest  : شما بعضي واريته هاي رنگي را از رنگ اصلي به بست فرايند هواديدگي خواهيد ديد .

* Monarch : همه ي محصولات Monarch تا چند درجه باد خورده مي شوند…. سيستم هاي لمبه کوبی و نرده اي با يك آهنگ چاشني زيبا باد خورده مي شوند . نسبت چاشني رنگ به بودن در معرض خورشيد ، هواديدگي و فاكتور هاي محيطي ديگر وابسته است…… هر چند، با شروع نصب ، Monarch ….. فرايند چاشني تخته هاي لمبه کوبی معمولا  در 12-6 ماه مشابه همه ي مواد چوبي ديگر ، كامل مي شود .

* Oasis : بله ، محصولات کامپوزیتی باد خورده خواهند شد .

* Premier : با رنگ كردن نابودي رنگي كمتري را تجربه خواهد كرد و سطح دوام در هفته هاي 12-8 نصب   نا مسطح خواهد شد.

*CurrectDeck : رنگ هاي CurrectDeck استاندارد حداقل به مقدار 10% در 12 هفته ي اول بعد از نصب نابود خواهد شد .

*Xtendex: با یک سایه ی روشن تر در  هفته هایی که در معرض اشعه های ماوراء بنفش است نابود خواهد شد.

* Boardwalk : وقتي كه در معرض نور خورشيد و رطوبت فرار مي گيرد ، Boardwalk به طور يكنواخت از رنگ با ته رنگ متوسط به يك ته رنگ خوشايند و روشن شبيه به سدر باد خورده ، باد خورده مي شود .

Latitudes*:  نرده ي لمبه کوبی و طبيعي Latitudes به آرامي با گذشت زمان به يك ته رنگ باد خورده ي زيبا روشن مي شود اين تغيير ته رنگ وابسته است به اينكه در معرض نور خورشيد يا فاكتورهاي محيطي ديگر باشد . فرايند هواديدگي بعد از نصب شروع مي شود و معمولا  در 90-60 روز كامل مي شود ….در انتهاي فرايند نابودي آن لمبه کوبی  به رنگ خاكستري  ظاهر مي شود .

* Cross  Timber :  ضمانت  محدود شده  ادعاهاي تغييرات در رنگ لمبه کوبی های  پوشش نمي دهد .

* EverGrain : هر رنگ معمولا  به يك سايه ي روشن بعد از قرار گرفتن در معرض عوامل محيطي باد خورده خواهد شد ، كه نماي طبيعي و زيباي را مي سازد .

* GeoDeck: بيشتر محصولات کامپوزیتی با آرد يا چيپس هاي چوب ، و پلاستيك  ساخته مي شوند.  ليگنين هايي كه در محصولات چوبي يافت مي شوند ، كمك كننده ي اصلي نابودي هستند . GeoDeck از Bindac  بيشتر از چيپس هاي چوب به عنوان منبع پركننده اش استفاده مي كند . Bindac مقدار پاييني ليگنين دارد ، و در نتيجه ، محصولات GeoDeck اش به نابودي مقاوم تر هستند .

وضعيت آخر در فرم از گزينه هاي بالا متفاوت است و فقط دليل آن در اينجا توضيح داده مي شود : به راستي اين مورد خيلي كمتر از همه ي محصولات تجاري چوب پلاست ديگر كه براي نويسنده شناخته شده اند ، نابود مي شود . طبق چيز هايي كه گفته شده هم اكنون زماني است كه بررسي كنيم كه تخته هاي لمبه کوبی تجاري چقدر تخريب        مي شوند .

* جدول 16.5 تعدادي از تخته هاي لمبه کوبی چوب پلاست تجاری را كه در فروش در دسترس بودند،  همراه با مقادير ΔL كه بعد از 1000 ساعت هواديدگي در شرايط استاندارد بدست آمده است ، فهرست بندي مي كند فقط  GeoDeckدر جدول ناميده شده است . همه نامهاي ديگر بعد از مشورت با تعدادي از سازندگان مضايقه شده است . به راستي ، اطلاعات جديد تخته هاي لمبه کوبیWPC براي فروش معرفي مي شوند ، بنابراين اطلاعات ليست شده در جدول    16.5 ممكن است در برخي حالات منسوخ شود . در اين صورت ، اطلاعات بايد بعنوان يك شاخص براي دامنه نابودي در تخته هاي لمبه کوبی کامپوزیتی تجاري بررسي شوند .  

جدول 16.5   مقايسه هاي تخته هاي لمبه کوبیWPC تجاري در دوره هاي از مقادير ΔL در درجه بندي  رنگي  Hunter Lab بعد از 1000 ساعت هواديدگي .

تخته ي لمبه كوبي كامپوزيتي مقدار DL بعد از 1000 ساعت هواديدگي مقدار L اوليه
GeoDeck(سدري) 0.4 52.2
GeoDeck(ماهاگوني) 0.4 47.2
GeoDeck (Driftwood) 0.4 52.8
4 1.2 64.0
5 3.5 61.2
6 4.2 57.3
7 4.6 48.8
8 4.9 50.5
9 5.0 56.9
10 5.1 52.0
11 5.3 45.8
12 6.0 61.4
13 6.9
ادامه دارد

34.6

14 7.7 53.0
15 7.8 47.8
16 9.0 62.3
17 9.1 56.9
18 9.3 40.8
19 9.4 56.4
20 10.2 55.0
21 10.4 42.6
22 12.1 50.2
23 12.5 32.4
24 12.8 38.3
25 13 53.8
26 16.7 61.3
27 16.7 54.2
28 18.0 56.5
29 18.3 67.4
30 18.4 39.7
31 19.5 36.8
32 20 51.1
33 20.4 53.2
34 23 53.6
35 24 45.1
36 35 52.6

هواديدگي در اتاق هواديدگي Q-sun 3000 مطابق با ASTM D 2565 ( سيكل 18: 102 و m2 /W 35 . 0 nm340 ، دماي صفحه ي سياه0C  63) . اطلاعات توسط نويسنده .

نابودي تخته هاي  GeoDeck بعد از دوره ي جامع هواديدگي تسريع شده در جدول 6 . 16 نشان داده شده است .

جدول 16.6    رنگ ( درجه بندي رنگي  Hunter Lab  ) تخته هاي لمبه کوبی کامپوزیتی GeoDeck   تجاري قبل و بعد از هواديدگي براي 2400 ساعت در اتاق هواديدگي 3000 Q-sun مطابق با   ASTM D 2565 ( nm240 دماي صفحه ی سياه0C 63 و سيكل18 : 102 و m2 / w 35  . 0 )

رنگ قبل و بعد از 2400 ساعت هواديدگي تسريع شده
تخته ي GeoDeck L a b
سدري، اوليه 52.2 8.4 21.9
سدري، بعد از هواديدگي 53.0 10.4 23.5
ماهاگوني، اوليه 47.2 9.1 15.0
ماهاگوني، بعد از هواديدگي 48.0 11.5 13.8
Driftwood، اوليه 52.8 0.5- 5.5
Driftwood، بعد از هواديدگي 53.8 0.1 2.7

اطلاعات توسط نويسنده

همانطور كه در بالا نشان داده شده بود، از ميان 21 تخته لمبه کوبی چوب پلاست تجاری تجاري كه در جدول ثبت شدند ، در 18 مورد ، جزء زرد رنگ در مقدار “b ” اش بعد از قرار گرفتن در جعبه ي هواديدگي (نور  UV و اسپري آب ) كاهش يافت . به نظر مي رسد كه اين مورد پديده اي معمول است و زردي ليگنين به سبب تخريب نوري اش ( بالا را ببينيد ) يقينا  يك فاكتور متداول در نابودي تعداد زيادي از WPC هاي شامل چوب نيست . ظاهرا  پلاستيك و مواد استخراجي چوب براي نابودي بيشتر كمك مي كنند .

معمولا ، تغيير رنگ در مواد چوب پلاست تجاری ( همانند پليمر خاص ) بطور ناقص فهميده مي شود . بسياري از اوقات   رابطه اي بين تغييرات درL ، ” a ” و “b ” نيست . اغلب فقط يكي از اينها در فرايند هواديدگي تغيير مي كند . تعدادي از نمونه ها تقريبا تغير خطي روشن  را در طول دوره ي زماني توسعه يافته نشان مي دهند ، بعضي يك تغيير اساسي را در 100-50 ساعت اول نشان مي دهند و سپس تقريبا به يك سطح ثابتي مي رسند .

براي مثال ، تخته ي لمبه کوبی Millenium  بر مبناي PVC تغيير اصلي روشنايي اش (L) –با واحدهاي 3.2 – بعد از فقط 120 ساعت در جعبه ي هواديدگي ( طبق شرايط استاندارد ، جدول 16.5 را ببينيد ) نشان مي دهند و سپس روشني عملا در اعشار ها – الوارهاي عرضي با مبناي پروپيلن يك جهش مهمي را در روشني شان –با 8 واحد – بعد از فقط 200 ساعت در جعبه شان دادند و سپس مقدارL به انتها مي رسد.  در طول عمر تخته هاي با مبناي  HDPE  در 300 ساعت اوليه در جعبه روشني شان با چهار واحد افزايش مي يابد و سپس عملا به انتها مي رسد. Austrian Fasalex فقط در 400 ساعت روشني اش با 17 واحد افزايش مي يابد  و سپس  به انتها مي رسد .

بنابراين تحريكات روشنايي كه در دوره ي اول  هواديدگي مصنوعي تغيير مي كند يك قاعده ي معمول نيست زيرا ، براي مثال ، تخته ي لمبه کوبی ماسيو Timber Tech روشنايي اش در 200 ساعت اوليه در جعبه با 14 واحد  افزايش مي يابد اما پس به نابودي با 6 واحد بيشتر از 1000 ساعت ادامه مي دهد . Ultra Deck حامل  HDPE   روشني اش در جعبه ي هواديدگي خيلي به آرامي ، در 600 ساعت اوليه با 8.5 واحد افزايش مي يابد و پس آهسته تر مي شود اما به طور پيوسته به نابودي ادامه مي دهد .

ظاهرا نقش اصلي را در تمرينات نابودي ، رنگدانه ها  (يا فقدان اينها ) بازي مي كنند . براي مثال ، دو تخته يPremier  بر مبناي  HDPE   کامپوزیتی ظاهرا يكسان ، اما با رنگ هاي متفاوت ( قهوه اي و خاكستري ) ، تقريبا به طور متفاوتي نابود مي شوند . تخته ي خاكستري مقدار L اش در 300 ساعت با واحد 6 . 4 افزايش مي يابد و سپس به انتها مي رسد در حالي كه روشني تخته ي قهوه اي با 7.4  واحد در 500 ساعت افزايش مي يابد و پس به نابودي ادامه مي دهد . اگر تركيبات شان واقعا يكسان هستند ، اين تغيير رنگ اساسي مي تواند اساسا به رنگدانه ها در تخته ها و/ يا مقادير رنگدانه ها ، فعاليت دروني رنگدانه ها با اجزاء  چوب پلاست تجاری ديگر و فاكتور هاي متناسب با رنگدانه هاي مشابه نسبت داده شود .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید