نظريات ASTM در مورد چوب پلاست

نظريات ASTM در مورد چوب پلاست


نظريات ASTM در مورد چوب پلاست

ASTM D 2505  « شيوه ي عملا استاندارد براي در معرض Xenon-Arc قرار دادن  پلاستيك هايي كه براي كاربرد در محيط آزاد در نظر گرفته شده اند»

ASTM و چوب پلاست در پژوهش های مختلفی کنار هم هستند. از استادارد های مرجع تا تولیدات و پژوهش های مختلف در رابطه با چوب پلاست. اين شيوه ي ASTM و شيوه ي عمل آن بخش از   ICC AC 174     « معيار مورد قبول براي ارزيابي چرخش تخته ي لمبه کوبی و سيستم هاي نرده ي محافظتي ( محافظها و نرده ها ) و  ASTM D 7032 » مشخصات استاندارد براي ارزيابي پا برجا كردن براي تخته هاي لمبه کوبی کامپوزیتی چوب – پلاستيك و سيستمهاي      حفاظت زده اي ( حفاظت و نرده ها ) آن شرايط تست ، آماده سازي هاي نمونه هاي تست ، ارزيابي نتايج تست توضيح مي دهد كه براي در معرض Xenon-Arc قرار گرفتن پلاستيك هايي است كه براي كاربرد طولاني مدت براي كاربردهاي محيط آزادي در نظر گرفته شده اند .

در آنجا نيازهاي خاصي براي هواديدگي وجود ندارد بجز اين كه گره ها و پايه ها كه براي تجهيز است  در معرض حداقل سه بار تكرار نمونه هاي هر ماده ي تستي و كنترلي بايد تقريبا يكسان ( در10% + ) باشد .

يادداشت 1 نويسنده : ضخامت نمونه ها موثر باشد ، از اين رو تخريب و خصوصيات  هواديدگي ديگرشان را تحت تاثير قرار بدهد .

يادداشت 2 نويسنده : لامپهاي Xenon-Arc  معمولا ظاهري از طيف كلي نور روز را براي تست تثبيت نوري ارائه مي دهند .

يادداشت3 نويسنده : اولين شيوه ي سيكلي تست (زير را ببينيد ) تقريبا بطور عمومي براي تست WPC ها استفاده مي شود . شيوه هاي سيكلي ديگر ( پنج مورد ديگر كه در ASTM  آورده شدند ) اساسا در تست دروني و بيروني اتوماتيكي استفاده مي شوند و تست اصلي هستند .فقط اولين سيكل تست در زير توضيح داده مي شود :

* 102 دقیقه نور توسط 18 دقیقه نور با  اسپري  آب (سيكل 18/102) جانشين مي شود . دماي صفحه ي سياه بدون عايق 0C2 ± 63 ( در طول فقط بخش نور دهي سيكل ) به همراه يك تشعشع 0.02 ± 0.35 w/m2   در nm 340 است .

اين پروسه يادداشت مي كند كه تشعشع w/m2  0.35 فقط با  nm 340 متناسب مي شوند كه نوعا با   w/m2 2.5 ± 41.5 بين 300و400 nm مطابق است . ASTM دستور مي دهد ، وقتيكه ممكن است ، كه رطوبت نسبي در تعادل0.05±50 در طول مدت فقط نوردهي حفظ شود . اين شيوه همچنين خلوص مورد نياز آب براي اسپري آن را توضيح دهيد . دماي آب استفاده شده براي اسپر ي نمونه بايد 0C 5± 16 (0F 9 ±61 ) باشد .

يادداشت نويسنده : اين شيوه بطور اشتباه دما را ( بالا ببينيد ) 0F 9 ± 60.8 تعريف مي كند . بنابراين يك تعريف حساسيت زيادي را بوجود نمي آورد زيرا وقتيكه يك انحراف به اندازه ي0F 9 ± شناخته مي شود ، نمي توان ادعا كرد كه رقم اصلي با دقت 0.01 اندازه گيري مي شود . اين نكته اشتباه گرفته مي شود . در واقع ، اين تعريف  به آساني پيشنهاد مي كند كه دماي اسپري آب بين 52 و0F 70 باشد . رقم دقيق0 60.8 سطحي و غير ضروري است .

ASTM مخصوص دوره ي تست هواديدگي نيست .

يادداشت نويسنده : AC 174 (بخش 4.5  ) و    ASTM D 7032  (بخش 4.6) به تست پيچيده اي نياز دارد تا بعد از اينكه حداقل 2000 ساعت در معرض هواديدگي تسريع سده مطابق با اين شيوه ي ASTM قرار گرفت ، انجام شود .

ASTM D 1435 « شيوه ي عمل استاندارد براي هواديدگي محيط آزاد پلاستيكها »

اين استاندارد مقاومت پلاستيكها را وقتيكه آنها در معرض شرايط محيطي بوده اند بررسي مي كند . دوام نسبي پلاستيكها د ر كاربرد بيروني مي تواند بسته به موقعيتي كه در معرض آن است ، به دليل اختلافات در تشعشع  UV   ، نمناكي ، دما ، آلودگي ها ( براي مثال باران هاي اسيدي ) و بسياري فاكتور ديگر خيلي متفاوت باشد . از اين رو ، شرايط محيطي در چندين موقعيت با شرايط جوي متفاوت كه يك دامنه ي تخته از شرايط سرويسي پيش بيني شده نشان مي دهد توسط اين ASTM تعريف مي شود . بدليل نوسانات آب و هوايي منطقه اي سال به سال ، هنوز نتايج شرايط محيطي در يك سال  نمي تواند براي پيش بيني درجه بندي مطلق در اينكه يك ماده تخريب مي شود استفاده شود . بنا بر اين چندين سال شرايط محيطي تكرار شده بار گرفتن يك نتيجه ي تست متوسط براي يك موقعيت داده شده براي گرفتن يك نتيجه ي تست متوسط براي يك موقعيت داده شده تكرار مي شود .

بر طبق استاندارد، مگر اينكه به شكلي معين شده ، پايه ها  در معرض شرايط خط استوا باشند . اين استاندارد موقعيت پايه را در عرض هاي جغرافيايي متفاوت و تطبيق هاي پايه ي مورد نظر در دوره هاي معين سال بررسي   مي كنند و دلالت مي كند كه در بيشتر مناطق غير بياباني در معرض حداكثر  UV   ساليانه توسط در معرض قرار گرفتن در يك زاويه از زاويه ي عرض جغرافيايي منهاي 010 تامين مي شود . گذشتن از اين، استاندارد پايه هاي در عرض جغرافيايي 045، 090، پايه هاي افقي ( بجاي شرايط 05 جنوب براي ارائه نبود رطوبت تعريف مي شود ) و  پايه هاي  زواياي ديگر بررسي مي كند . مواد و انواع انقباض پايه هاي تست و به همان نسبت ابزارهاي براي     اندازه گيري تشعشع خورشيدي ، دما و رطوبت  نسبي محيط ، و شيوه هاي در جه بندي شان را همچنين بررسي    مي كند . اين شيوه اندازه گيري و فهماندن كل تشعشع خورشيدي و كل تشعشع خورشيدي و كل تشعشع  UV   را در MJ/m2 تعريف مي كند . بعنوان يك مثال ، آن شرايط تشعشع  UV   متوسط واقعي ( بر مبناي اندازه گيري هاي چندين سال ) را براي 12 ماهMJ/m2  333   در شرايط آب و هوايي بياباني  در شرايط عرض جغرافيايي بين 295 و nm 385 ثبت مي كند .

  ASTM D 4329 « شيوه ي عمل براي شرايط  UV   لامپ مهتابي پلاستيكها »

در رابطه با ASTM و چوب پلاست اين شيوه عمل شيوه ها و شرايط تست خاص را براي شرايط  UV   لامپ فلور سنتي پوشش مي دهد كه شامل آماده سازي نمونه هاي تست و ارزيابي نتايج تست است . اين شيوه ها براي تغييرات خصوصيتي اجباري در  پلاستيك ها كه براي كاربرد دوره ي طولاني در كاربردهاي محيط آزادي در مجاورت تاثيرات نور خورشيد ،  رطوبت و گرما در نظر داشتند ، هدف مندي مي شود .

اين شيوه ي عمل كار برد انتشار نيروي طيفي لامپ  UV   فلورسنت را مشابه فلورسنت  UV  A-340 تعريف مي كند .

يادداشت نويسنده : لامپ هاي فلورسنت  UV  A-340  از نظر طيفي تقريبا با نور خورشيد بين 295 و nm 340 به خوبي متناسب هستند . وليكن ، در بخش مرئي طيف ، تشعشع نور خورشيد معمولا از 340 به nm400 (از 0.06 به 1.2 nm/ m2   / w به ترتيب ) افزايش مي يابد ،

اين شيوه استفاده از سيكل A را براي بيشتر كاربردهاي معمول و سيكل C را براي محصولات ساختماني پلاستيكي تعريف مي كند :

سيكل A :

8 ساعت  UV  در دماي 0C 3± 60صفحه ي سياه

4 ساعت اسپري آب در دماي 3± 50 صفحه ي سياه

سيكل C :

8 ساعت  UV   در دماي 30C ± 50 صفحه ي سياه

4 ساعت اسپري آب در دماي 30C ± 50 صفحه ي سياه

ASTM D 4364 « شيوه ي عمل براي انجام تستهاي هواديدگي تسريع شده محيط آزاد پلاستيك ها با استفاده از نور خورشيد متمركز شده »

اين شيوه ي عمل تست شرايط تسريع شده­ي محيط آزاد پلاستيك ها و محصولات ساخته شده با پلاستيك را با استفاده از متمركز كننده­ي منعكس كننده­ي Fresnel را تعريف مي كند . مورد اخير الذكر خورشيد را به عنوان يك منبع تشعشع  UV    و طول موج بلندتر استفاده مي كند و يك سيستم آينه هاي مسطح متمركز شده روي تخته ي آماج هواي سرد شده را مستلزم ميكند كه نمونه هاي تست زياد شوند .

سه شيوه ي شرايط مبنا مطابق زير هستند :

زمان روز (6 تا  9 بعد از ظهر ) ، پانزده سيكل متوالي 1 ساعتي اسپري آب بر  8 دقيقه، زمان خشك كردن  52

زمان شب (9 صبح تا 6 بعد از ظهر) ، سه سيكل متوالي سه ساعتي اسپري آب براي 8  دقيقه و زمان خشك شدن 172 دقيقه

سيكل شماره ي 2

بدون اسپري آب

سيكل شماره ي 3

زمان روز (5 صبح تا 6 بعد از ظهر) ،  بدون اسپري آب .

زمان شب ( 7 صبح تا 5 بعد از ظهر) ، چهل سيكل ( چهار سيكل در هر ساعت ) اسپري آب براي 3 دقيقه و زمان خنك كردن 12 دقيقه.

ASTM D 4459  « شيوه ي عمل براي شرايط Arc Xenon پلاستيكها مورد نظر براي    كاربرد هاي بيروني »

در رابطه با ASTM و چوب پلاست همان گونه كه مواد WPC (چوب پلاست) معمولا در كاربردهاي بيروني استفاده نمي شوند ، اين استاندارد درست براي ضبط به اين جا ارجاع مي دهد .آن شيوه هاي خاص و شرايط تست قابل كاربرد در تدابير Arc – Xenon با شيشه ي فيلتر شده ي پنجره ( Window glass – Filterd xenon – are  ) را پوشش مي دهد . اين تشعشع تعريف مي شود تا در يكي از سطوح زير { در دماي يك صفحه ي سياه عايق شده ي  20C ±55 (40F ±131 ) } كنترل شود .

* w/m2 0.02± 0.30  در  nm340

*w/m2 5.05 ± 80% در nm 420

*  w/m2 2.5 ± 36.5   بين  300 و nm400

  ASTM D 5071 «شيوه ي عمل براي شرايط پلاستيكهاي با قابليت تخريب نوري در يك دستگاه»

اين شيوه بعمل از لحاظ فني معادل ASTM D 4329 ( بالا را ببينيد ) است كه شرايط  UV   پلاستيك ها را كه براي كاربرد هاي طولاني مدت بيروني در نظر گرفته شده اند پوشش مي دهد . اين شيوه تست پلاستيك هاي با قابليت تخريب نوري پوشش مي دهد كه براي تخريب سريع وقتي كه در معرض تشعشع خورشيد ، گرما ، رطوبت و عناصر تخريب كننده ي ديگر آب و هوا در نظر گرفته شده است .

بجز براي برخي حالت هاي خاص ، اين  تشعشع كنترلي را در  w/m2 0.02±0.78در  nm340 تعريف مي كند.

اين شيوه ي كاربرد سيكل A ، B وC  را تعريف مي كند كه مورد آخري ماده ها براي تست سميت بعد از قرار گرفتن  در شرايط ( بدون اسپري آب تا محصولات از تخريب شيمي نوري با شستشو پاك شوند ) استفاده مي شود .

سيكل A :

20 ساعت  UV   در دماي 0C 3± 50 صفحه ي سياه .

4 ساعت اسپري آب در دماي 0C 3± 40  صفحه ي سياه .

سيكلB :

4 ساعت  UV   در دماي 0C 3± 40 صفحه ي سياه

4 ساعت اسپري آب در دماي 0C 3± 40 صفحه ي سياه .

سيكل C :

UV   پيوسته در دماي 0C 3±50 صفحه ي سياه .

ASTM D 5272  «شيوه ي عمل براي تست شرايط بيروني پلاستيكهاي با قابليت تخريب نوري »

در رابطه با ASTM و چوب پلاست اين شيوه عمل از لحاظ فني معادل با ASTM D 1435  ( بالا را ببينيد ) است كه تست شرايط بيروني  پلاستيك هايي كه براي كاربرد طولاني مدت كاربرد هاي بيروني در نظر گرفته شده اند ، پوشش مي دهد . اين شيوه تست پلاستيك هاي با قابليت تخريب نوري را كه براي تخريب سريع وقتيكه در معرض تشعشع خورشيد ، گرما ، رطوبت و عناصر تخريب كننده ي ديگر آب و هوا در نظر گرفته شده اند ، پوشش مي دهد . اين شيوه ي تست  پلاستيكهاي با قابليت تخريب نوري را كه براي تخريب سريع وقتي كه در معرض تشعشع ، گرما ، رطوبت ، و عناصر تخريب كننده ي ديگر آب و هوا در نظر گرفته شده اند ، پوشش مي دهد . اين شيوه زاويه ي شرايط 05  را به عنوان شرايط واقعي براي تخريب  تعريف مي كند كه با پلاستيكهاي با قابليت تخريب نوري وقتيكه به عنوان زباله دور افتاده شده اند ، تجربه شده است .

اين شيوه ي عمل در جدول 16.12 تشعشع  UV   خورشيدي ماهيانه متوسط ( nm 385 -295 ) در سطح 05 گنجانده مي شود .

جدول 16.12   تشعشع  UV   خورشيدي ماهيانه ي متوسط در سطح 05  در میامی و فونیکس

تشعشع UV خورشيدي متوسط ( MJ/m2 ، nm 385 – 295 )
ماه ميامي (عرض خغرافيايي 026 شمالي) فونيكس(عرض خغرافيايي 034 شمالي)
ژانويه 16.9 16.4
فوريه 19.6 19.4
مارس 23.6 28.5
آوريل 31.7 36.3
مي 33.8 41.3
ژوئن 32.0 40.4
ژولاي 31.0
ادامه دارد

39.1

آگوست 28.3 37.2
سپتامبر 26.2 30.9
اكتبر 23.2 24.5
نوامبر 16.0 17.8
دسامبر 16.1 14.5
ساليانه 301.4 346.3

ASTM G 155  « شيوه ي عمل استاندارد براي اداره كردن دستگاه  نوري Arc Xenon  براي شرايط مواد غير فلزي »

در رابطه با ASTM و چوب پلاست اين مورد يك استاندارد معمول تر در مقايسه با مورد توضيح داده شده در مورد ASTM D 2565  ( كه ASTM D 155  به آن نسبت داده مي شود ، بالا را ببينيد ) است و با پلاستيكها  همانند ASTM D 2565  متناسب نمي شود ، اما با مواد غير فلزي در معمول متناسب است . اين مورد شرايط تست ، آماده سازي نمونه هاي تست و ارزيابي نتايج تست براي شرايط Xenon-Arc   غير فلزي كه  براي كاربردهاي بيروني بلند مدت در نظر گرفته  شده  اند توضيح مي دهد

با توجه به دستگاه اين شيوه ي كاربرد Xenon-Arc را بعنوان منبع نوري آزمايشگاهي تعريف مي كند ، ما با يكي از دو اختلاف از نوع فيلتر ها : ( a ) فيلتر هاي نور روز و (b ) فيلترهاي شيشه هاي پنجره . فيلتر هاي نور روز براي فيلتر كردن خروجي لامپ Xenon-Arc در مشابهي از نور خورشيد زميني  استفاده مي شوند . فيلتر هاي  شيشه ي پنجره براي فيلتر كردن خروجي لامپ Xenon-Arc در مشابهي از نور خورشيد كه از ميان شيشه ي پنجره فيلتر شده است ، استفاده مي شود . براي مثال ، بين 301 و  nm 320  فيلتر هاي نو روز 4.6% -2.1 از كل تشعشع  UV    Xenon-Arc (5.6% از كل تشعشع نور خورشيد ) را مي گذرانند ، در حاليكه فيلتر هاي شيشه ي پنجره فقط 3.3% – 8 از كل تشعشع Xenon-Arc   UV     (1.5% – 0.1 از كل تشعشع نور خورشيد ) را مي گذرانند . بين 321و  nm340 ، اين ارقام به ترتيب برابر با 15.0 –11.1 و 14.3% – 1.9 براي تشعشع  Xenon – Arc   UV   و 18.5 و 14.8-9.4   براي تشعشع نور خورشيد  UV   است .

در رابطه با ASTM و چوب پلاست در مقايسه با ASTM D 2565  ، كه پنج سيكل تست را كه بطور معمول براي تست شرايط Xenon-Arc پلاستيك ها استفاده كرده است ، ثبت مي كند ، 155-ASTMC 12 تست  را توضيح مي دهد . وليكن آن سيكل 1 از ASTM D 2565  (اسپری آب +  نور   UV   ) 18 دقيقه  : (نور  UV    ) 102 دقيقه   و  nm340 در    0.35  w/m2، دماي0C  63 صفحه ي سياه ) كه بطور بيشتري استفاده شده بود با سيكل ASTM G 1551  يكسان است .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید