پلاست 02 1 - استاندارد کامپوزیت­های چوب پلاست یا کامپوزیت­های الیاف طبیعی(قسمت دوم)

استاندارد کامپوزیت­های چوب پلاست یا کامپوزیت­های الیاف طبیعی

استاندارد کامپوزیت­های چوب پلاست و قطعات نرده- ویژگی­ها

Identical with

BS EN 15534-6

2015

استاندارد ملی ایران

چاپ اول

1395

(قسمت دوم)

4-5     استاندارد کامپوزیت­های چوب پلاست: خواص مکانیکی چوب پلاست

4-5-1  مقاومت به ضربه در برابر سقوط وزنه[1]

در صورتی که مقاومت به ضربه مطابق روش­های آزمون و پارامترهای تعیین شده در جدول 2 مورد آزمون قرار گیرد، هنگام تحویل پروفیل چوب پلاست ها به مشتری، این خصوصیت باید مطابق با الزامات ارائه شده در جدول 2 باشد.

 

جدول 2- استاندارد کامپوزیت­های چوب پلاست: مقاومت به ضربه در برابر سقوط وزنه چوب پلاست

الزامات پارامترهای آزمون روش آزمون تعداد آزمونه
پروفیل چوب پلاست­های توپر
از بین 10 نمونه آزمونی، نباید بیش از 1 نمونه آزمونی مردود شود.  mm(5 ± 1000) H:

g(2 ± 500) Ms:

مطابق بند 7-1-2-2-1 استاندارد

EN 15534-1

10 آزمونه از سمت روییa
پروفیل چوب پلاست­های توخالی
از بین 10 نمونه آزمونی، نباید بیش از 1 نمونه آزمونی مردود شود.  mm(5 ± 1000) H:

g(2 ± 500) Ms:

مطابق بند 7-1-2-2-2 استاندارد

EN 15534-1

10 آزمونه از سمت روییa
a  هر دو سمت پروفیل چوب پلاست (در صورت لزوم)

4-5-2  خواص خمشی[2]

در صورتی که خواص خمشی چوب پلاست مطابق روش­های آزمون و پارامترهای تعیین شده در جدول 3 مورد آزمون قرار گیرد، هنگام تحویل پروفیل چوب پلاست ها به مشتری، این خواص باید مطابق با الزامات ارائه شده در جدول 3 باشد.

جدول 3- خواص خمشی

الزامات پارامترهای آزمون روش آزمون تعداد آزمونه
مدول الاستیسیته در خمش و مقاومت خمشی اظهار شود. طول دهانه 20 برابر ضخامت اسمی آزمونه در نظر گرفته شود.

طول دهانه mm 100 یا بیشتر در نظر گرفته شود.

مطابق پیوست الف استاندارد

EN 15534-1

4 آزمونه از سمت روییa
a  هر دو سمت پروفیل چوب پلاست (در صورت لزوم)

 

4-5-3  دوام پروفیل چوب پلاست در برابر عوامل مخرب بیولوژیکی[3]

طبقه­بندی فرآورده براساس کاربرد، مطابق شرایط محیطی تعیین شده در جدول 4 انجام شود.

 

جدول 4- طبقه ­­بندی براساس کاربرد و حضور عوامل مخرب بیولوژیکی

طبقه­a شرایط سرویس عوامل مخرب بیولوژیکی
3 کاربرد خارج ساختمان، بالاتر از سطح زمین بازیدومیست­ها
4 کاربرد خارج ساختمان، در تماس با سطح زمین قارچ پوسیدگی نرم
یادآوری- طبقه 3 و طبقه 4، براساس جدول 1 استاندارد EN 335 می­باشد.
a  ممکن است پروفیل چوب پلاست در طبقه 3 یا طبقه 4 یا هر دو طبقه قرار گیرد.

 

در صورتی که مقاومت در برابر عوامل مخرب بیولوژیکی مطابق روش­های آزمون و پارامترهای تعیین شده در جدول 5 مورد آزمون قرار گیرد، هنگام تحویل پروفیل چوب پلاست ها به مشتری، این خصوصیت باید مطابق با الزامات ارائه شده در جدول 5 باشد.

جدول 5- مقاومت در برابر عوامل مخرب بیولوژیکی

خصوصیت الزامات روش آزمون تعداد آزمونه
مقاومت در برابر بازیدومیست­ها نتیجه آزمون باید اظهار شود. مطابق بند 8-5-2 استاندارد

EN 15534-1

مطابق جدول 2 استاندارد

EN 15534-1

مقاومت در برابر پوسیدگی نرم نتیجه آزمون باید اظهار شود. مطابق بند 8-5-3 استاندارد

EN 15534-1

مطابق جدول 3 استاندارد

EN 15534-1

یادآوری- در هنگام چاپ این استاندارد، دانش کافی برای تعیین الزامات این خواص وجود نداشت.

4-5-4  دوام پروفیل چوب پلاست ها در برابر کهنه­سازی[4] و رطوبت

در صورتی که مقاومت در برابر کهنه­ سازی و رطوبت مطابق روش­های آزمون و پارامترهای تعیین شده در جدول 6 مورد آزمون قرار گیرد، هنگام تحویل پروفیل چوب پلاست ها به مشتری، این خواص باید مطابق با الزامات ارائه شده در جدول 6 باشد.

 

جدول 6- دوام پروفیل چوب پلاست ها در برابر کهنه ­سازی و رطوبت

خصوصیت الزامات پارامترهای آزمون روش آزمون تعداد آزمونه
مقاومت در برابر هوازدگی مصنوعی L⃰Δ، a⃰Δ، b⃰Δ باید اظهار شود. الف) 300 ساعت در معرض شرايط هوازدگي مصنوعي براساس استاندارد ملی

شماره 2-12523

ب) 2016 ساعت در معرض شرايط هوازدگي مصنوعي براساس استاندارد EN 927-6

پ) 750 ساعت در معرض شرايط هوازدگي مصنوعي براساس استاندارد EN 16472

مطابق بند 8-1 استاندارد

EN 15534-1

1 آزمونه برای هر شاخص رنگی

(5 تکرار)

 

جدول 6- دوام پروفیل چوب پلاست ها در برابر کهنه­سازی و رطوبت

خصوصیت الزامات پارامترهای آزمون روش آزمون تعداد آزمونه
مقاومت در برابر رطوبت تحت شرایط آزمون دوره­ای الف) مقدار میانگین کاهش مقاومت خمشی کمتر یا مساوی % 20 مقدار اولیه باشد.

ب) مقدار کاهش مقاومت خمشی کمتر یا مساوی % 30 مقدار اولیه باشد.

درجه حرارت حمام آب گرم

الف) oC (1 ± 20)، یا

ب) oC (2 ± 23)

مطابق بند 8-3-2 و 7-3-2 استاندارد  EN 15534-1 آزمونه­ها­ (حداقل 8 آزمونه) را بر روی دستگاه آزمون خمش (طبق بند 4-5-2) قرار دهيد، و کمترین مقدار میانگین را برای حداکثر نیروa گزارش كنيد.
a  هر دو سمت پروفیل چوب پلاست (در صورت لزوم)

 

4-5-5  خواص گرمايي[5]

در صورتی که خواص گرمایی مطابق روش­های آزمون و پارامترهای تعیین شده در جدول 7 مورد آزمون قرار گیرد، هنگام تحویل پروفیل چوب پلاست ها به مشتری، این خواص باید مطابق با الزامات ارائه شده در جدول 7 باشد.

جدول 7- خواص گرمايي

خصوصیت الزامات روش آزمون تعداد آزمونه
ضریب انبساط گرمایی خطی کمتر یا مساوی  K-16-10 × 50 مطابق بند 9-2 استاندارد

EN 15534-1

3 آزمونه

4-5-6  خواص تکمیلی

خواص تکمیلی فهرست شده در جداول 8 و 9، باید بسته به سفارش مشتری یا براساس دستورالعمل­ها مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج آزمون و الزامات عملکردی فرآورده­ها باید توسط تولیدکننده اظهار شود.

یادآوری- حداقل تکرار آزمون برای کنترل تولید کارخانه، در پیوست الف آورده شده است.

جدول 8- مقاومت در برابر کهنه­سازی طبیعی

خصوصیت الزامات پارامترهای آزمون روش آزمون تعداد آزمونه
مقاومت در برابر

کهنه­سازی طبیعی

الف) مقدار کاهش مقاومت خمشی باید اظهار شود.

ب)  L⃰Δ، a⃰Δ، b⃰Δ، EΔ

یا مقیاس خاکستری باید اظهار شود.

پ) تغییر مدول الاستیسیته در خمش باید اظهار شود.

ت) معیارهای ظاهری توسط تولیدکننده اظهار شود.

ث) محیط در معرض قرار گرفتن و شرایط آن باید اظهار شود.

8760 ساعت در معرض شرايط

كهنه­سازي طبيعي

مطابق بند 8-2 استاندارد

EN 15534-1

1 آزمونه برای هر شاخص رنگی

(5 تکرار)

1 آزمونه را بر روی دستگاه آزمون خمش (مطابق بند 4-5-2) قرار دهيد، و کمترین مقدار میانگین را برای حداکثر نیرو گزارش كنيد.

جدول 9- خواص تکمیلی

خصوصیت روش آزمون تعداد آزمونه
خواص گرمایی    
بازگشت حرارت[6] (مناسب برای پروفیل چوب پلاست­ها) مطابق بند 9-3 استاندارد   EN 15534-1 3 آزمونه
گرما اندوزی[7] مطابق بند 9-4 استاندارد   EN 15534-1 3 آزمونه
خواص مکانیکی    
مقاومت در برابر تورفتگی[8] مطابق بند 7-5 استاندارد   EN 15534-1 3 آزمونه
مقاومت به نگهداری میخ و پیچ[9] مطابق بند 7-6 استاندارد   EN 15534-1 10 آزمونه
مقاومت در برابر بیرون کشیدن[10] مطابق بند 7-7 استاندارد   EN 15534-1 10 آزمونه
مقاومت در برابر عوامل بیولوژیکی    
مقاومت در برابر موریانه­هاb مطابق بند 8-4 استاندارد   EN 15534-1 5 آزمونه
مقاومت در برابر قارچ­های تغییر دهنده رنگ مطابق بند 8-5-4 و 8-5-5 استاندارد   EN 15534-1 5 آزمونه
مقاومت در برابر جلبک­های تغییر دهنده رنگ مطابق بند 8-5-6 استاندارد   EN 15534-1 5 آزمونه
سایر خواص    
مقاومت در برابر اسپری نمک مطابق بند 8-6 استاندارد   EN 15534-1 2 آزمونه
درجه گچی شدن[11] (فقط برای فرآورده پوشش دار) مطابق بند 10-1 استاندارد   EN 15534-1 3 آزمونه
مقاومت در برابر پوسته شدن[12] (پروفیل چوب پلاست ها با روکش) مطابق بند 10-3 استاندارد   EN 15534-1 4 آزمونه
a  اگر فرآورده­های دارای خواص هندسی متفاوت، از مواد یکسانی ساخته شده باشند، فقط یک فرآورده باید مورد آزمون قرار گیرد.

5        الزامات مربوط به قطعات نرده

5-1     کلیات

در صورتی که الزامات مربوط به قطعات نرده مطابق روش­های آزمون و پارامترهای تعیین شده در جدول 10 مورد آزمون قرار گیرد، هنگام تحویل قطعات نرده به مشتری، این الزامات باید مطابق با الزامات ارائه شده در جدول 10 باشد.

جدول 10- خواص قطعات­های نرده

خصوصیت الزامات روش آزمون
تغییر شکل ناشی از قرار گرفتن در معرض تابش گرمایی نور خورشید بیشینه کمانی شدن: % 1 طول دهانه (فاصله بین دو تکیه­گاه)

بیشینه فنجانی شدن: % 1 پهنای قطعه نرده

به پیوست «ب» مراجعه شود.

 

مقدار انرژی ضربه­ای ناشی از برخورد جسم نرم به قطعه را می­توان توسط روش آزمون شرح داده شده در پیوست «ت» تعيين کرد.

یادآوری- در هنگام چاپ این استاندارد، اطلاعات کافی برای تعیین الزامات انرژی ضربه­ای وجود نداشت.

6        نشانه ­گذاری

حداقل نشانه­گذاری مورد نیاز تعیین شده در جدول 11 باید بر روی فرآورده انجام شود، یا توسط برچسب به فرآورده متصل شود. در مواردی که نشانه­گذاری بر روی فرآورده امکان پذیر نباشد، باید آن را به بسته­ بندی کالا الصاق کرد.

جدول 11- حداقل نشانه ­گذاری مورد نیاز

موارد نشانه یا نماد
ارجاع به این استاندارد ملی شماره استاندارد
پلیمر پایه مثال: پلی­وینیل کلراید (PVC)
نوع ماده سلولزیa مثال: چوب (W)
میانگین مقدار ماده سلولزی (%) مثال: 50
طبقه­بندي براساس کاربرد مطابق شرایط محیطیb مثال: UC3
a  به جدول 11 مراجعه شود.

b  به جدول 4 مراجعه شود.

 

جدول 12- کد ماده سلولزی

ماده سلولزی نماد
چوب W
کتان F
کنف H
برنج R
بامبو B
کاغذ P
سیسال S
نارگیل C
سایر O

 

مثال:

– نشانه ­گذاری PP W60 UC3، بيانگر پروفیل چوب پلاست نرده ساخته شده از پلي­پروپيلن و 60% چوب است، كه در طبقه 3 قرار دارد.

– نشانه ­گذاری PVC-U H50 UC3، بيانگر پروفیل چوب پلاست نرده ساخته شده از پلي­وينيل­ كلرايد فاقد مواد نرم­کننده و 50% كنف است، كه در طبقه 3 قرار دارد.

[1]– Falling mass impact resistance

[2]– Flexural properties

[3]– Biological agent

[4]– Ageing

[5]– Thermal properties

[6]– Heat reversion

[7]– Heat build-up

[8]– Resistance to indentation

[9]– Nail and screw withdrawal

[10]– Pull through resistance

[11]– Degree of chalking

[12]– Peel strength

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید