چوب پلاست

چوب پلاست


مقاومت به گسیختگی  و مدول الاستیسیته چوب پلاست

مقاومت کششی و فشاری و مدول الاستیسیته چوب پلاست در میان پارامتر استاندارد مورد نیاز برای شناسایی خصوصیات مواد مرکب نمی‌باشد. آنها در معیار پذیزش ICC-ES یا دیگر مقررات جایی ندارند از این رو ما آنها را در این جا بطور مختصر مورد برسی قرار می‌دهیم.

در آزمون کششی نمونه‌ها در انتها توسط گیره محکم شده و تحت کشش قرار می‌گیرند. شکل”استخوان سگی” این نمونه‌ها به منظور حداقل رساندن شکست نمونه‌ها در محل گیره‌ها (فک‌های دستگاه) می‌باشد. شکل تشریع شده (معوج) نمونه‌ها در ASTM 638 ، روش آزمون برای اندازه گیری خصوصیت کششی مواد پلاستیکی، تشریح شده است.

بطور خلاصه، نتیجه معمول در آزمون کششی، تطویل نمون‌ها، که در اثر کشش یا انبساط نمونه‌ها به وجود می‌آید است. این ازدیاد طول معمولاً بصورت کشش ایجاد شده در فاصله مقیاس(فاصله بین دو نقطه مورد نظر در بخش میانی نمونه آزمون)، بعبارت دیگر درصد افزایش طول برابر است با صد ضربدر کرنش برشی.

در آزمون فشاری، نمونه‌ها که طول‌شان دو برابر پهنای‌شان می‌باشد اغلب بصورت یک منشور صاف ماشین کاری شده و تحت فشار قرار می‌گیرند.

تعاریف و معادله‌های پایه

در رابطه با مدول الاستیسیته چوب پلاست برای یک آزمون کششی یا فشاری، مساحت سطح مقطع (پهنا ضربدر ضخامت) نمونه‌ها بایستی مشخص شود. تنش برابر است نسبت بار(P) به مساحت سطح مقطع (A) :

مقاومت کششی نهایی، تنش کششی در لحظه شکست نمونه می‌باشد.

برای نمونه‌های مسطتیل شکل، حداکثر مقاومت کششی برابر است با:

که حداکثر مقاومت کششی به ،  بار نهایی به پوند،  پهنای نمونه‌ها به ایچ و  ضخامت نمونه ها به اینچ.

کرنش در آزمون کششی، نسبت افزایش طولبه فاصله مقیاس می باشد که معمولاً ارقام بصورت درصد بیان می‌شود:

درصد نهایی افزایش طول کششی(در لحظه شکست)، افزایش طول نمونه در لحظه شکست می‌باشد.

مدول‌الاستیسیته کششی یا فشاری نسبت تنش به کرنش در هر نقطه در امتداد قسمت صاف اولیه منحنی تنش کرنش می‌باشد.

مدول‌الاستیسیته کششی برابراست با:

که  بار دلبخاهی بر روی نمودار خیز-بار به پوند،  طول نمونه‌ها به اینچ،  افزایش طول نمونه‌ها تحت بار به اینچ ،  پهنای نمونه‌ها به ایچ و  ضخامت نمونه ها به اینچ.

توصیه های ASTM

ASTM 638 روش آزمون برای اندازه گیری خصوصیت کششی مواد پلاستیکی

در رابطه با مدول الاستیسیته چوب پلاست دستورالعمل ASTM مراحل آزمایش برای تعیین خصوصیات کششی مواد بصورت نمونه‌های آزمون دمبل شکل، با ضخامت بین 1.0 میلیمتر و 14 میلیمتر را شرح می‌دهد. ASTM تاکید می‌کند که در جاهایی که نیاز به نتایج قابل مقایسه می‌باشد می‌بایست همه نمونه‌ها دارای یک ضخامت باشند.

دستورالعمل  ASTM،  دستگاه آزمایش معمولی را بطور جزبه‌جز، از اجزای ثابت گرفته تا اجزا متحرک، گیره‌ها، مکانیز گرداننده، شاخص بار و شاخص کشش راس باردهنده را تشریح می‌کند. دستورالعمل همچنین ابزارالات مناسب که برای تعیین فاصله بین دونقطه طراحی شده در فاصله مقیاس نمونه‌ها در هنگامی که نمونه تحت کشش قرار می‌گیرد مورد نیاز است را تشریح می‌کند.

در رابطه با مدول الاستیسیته چوب پلاست از انجایی که مواد‌ آزمایش شده ممکن است دارای ضخامت‌های متفاوت بوده و طراحی آنها ممکن است متفاوت باشد، برای مثال، مثلاً مواد مرکب تقویت شده یا پلاستیک‌های صلب و نیمه صلب به 5 نوع، بسته به ابعاد نمونه توصیه شده تقسیم می‌شوند، لذا ابعاد بصورت مفصل در دستور العمل ASTM تشریع شده است. نمونه آزمون ممکن است بصورت ماشین کاری شده یا برش خورده یا قالب‌ریزی شده باشند.

برای مواد ایزوتروپیک حداقل 5 نمونه آزمایش برای هر الگو لازم است که آزمایش شود. برای مواد غیرایزوتروپیک، 10 نمونه آزمایش، 5 نمونه بصورت معمولی و 5 نمونه بصورت موازی محور اصلی غیرایزوترویک هر نمونه بایستی آزمایش شود.

سرعت آزمایش بایستی از 1 میلیمتر در دقیقه تا 500 میلیمتر در دقیقه، بسته به نوع نمونه ودرجه صلبیت مواد، باشد بطوری که شکست می‌بایست بین 30 ثانیه تا 5 دقیقه زمان آزمایش، رخ دهد.

محاسبه مقاوت کششی و مدول‌الاستیسیته کششی در متن بالا تشریح شد.

در رابطه با مدول الاستیسیته چوب پلاست مقاومت کششی را می‌توان در نقطه تسلیم محاسبه کرد. برای پلاستیک‌ها، وقتی که منحنی تنش‌‌-کرنش تعیین می‌شود اغلب یک افزایش ممتد در تغییر شکل بدون افزایش در میزان بار مشاهده می‌شود. بعبارت دیگر آن اولین نقطه بر روی منحنی تنش کرنش می‌باشد که منحنی ابتدا رفتاری مشابه به رفتاری که برای نقطه تسلیم تعریف شد از خود نشان می‌دهد. نقطه تسلیم همچنین بعنوان اولین نقطه بر روی منحنی تنش-کرنش در هنگامی که شیب صفر است تعریف می‌شود. در این نقطه است که مقاومت کششی در نقطه تسلیم اندازه گیری می‌شود. در غیر اینصورت اگر نمونه‌ها تحت افزایش بار مداوم بشکند، مقاومت کششی در نقطه شکست اندازه گیری و گزارش می‌شود.

در رابطه با مدول الاستیسیته چوب پلاست دقت اندازه گیری های مدول‌الاستیسیته معمولاً مناسب است ASTM 638-03 مثال‌های برای چندین نوع پلاستیک، از جمله پلی‌پروپیلن آزمایسش شده در 8 آزمایشگاه با استفاده از نمونه های I  با ضخامت اسمی 0.125 اینچ را تشریح می‌کند. هر نتیجه آزمون از 5 اندازه گیری جداگانه بدست آمده بود. هر ازمایشگاه 2 نتیجه آزمون برای مواد بدست آورد. برای پلی‌پروپیلن، مدول‌الاستیسیته کششی Psi 890021000 برای ازمون داخل آزمایشگاهی و Psi 71000210000 برای آزمون‌های بین آزمایشگاهی، بود.

مقاومت کششی در نقطه تسلیم برای پلی‌پروپیلن Psi 22003630 برای ازمون داخل آزمایشگاهی و Psi 1613630 برای آزمون‌های بین آزمایشگاهی، بود. افزایش طول در نقطه تسلیم، %0.458.72 برای ازمون داخل آزمایشگاهی و  %5.988 برای آزمون‌های بین آزمایشگاهی، بود.

مقاومت کششی در لحظه شکست برای پلی‌پروپیلن Psi 15402970برای ازمون داخل آزمایشگاهی و Psi 16502970 برای آزمون‌های بین آزمایشگاهی، بود. افزایش طول در لحظه شکست، %51293 برای ازمون داخل آزمایشگاهی و  %119293 برای آزمون‌های بین آزمایشگاهی، بود.

در رابطه با مدول الاستیسیته چوب پلاست دستور ASTM اشاره نی‌کند ارقام مقاومت کشش و ازدیاد طول در لحظه شکست برای پلی‌پروپیلن تقوت نشد معمولاً به دلیل ناثباتی در ترسیم بخش مرکزی نمونه ازمون، کاملاً متغیر می‌باشد. بنابراین دستور العمل ASTM استفاده از مقاومت کششی و ازدیاد طول در نقطه تسلیم، بعنوان آزمون‌های خیلی جواب‌گو، که در بیشتر مواقع به مفید بودن عملی آن مربوط می‌شود را توصیه می‌کند.

جدول 8.1 مقاومت کششی در نقطه تسلیم برای پلاستیک‌های پلی‌پروپیلن، بدست آمده از 10 آزمایشگاه متفاوت

مقاومت کششی در نقطه تسلیم (Psi)  

 

سرعت آزمون ()

 

 

نوع ماده

اختلافات  

میانگین

بین آزمون‌های آزمایشگاهی در داخل آزمون‌های آزمایشگاهی

برای پلاستیک‌های پلی‌پروپیلن، دستورالعمل ASTM ، ارقام زیر را که از 10 آزمایشگاه متفاوت بدست آمده است را برا مقاومت به گسیختگی در نقطه تسلیم بیان می‌کند(جدول 8.1).

افزایش طول کششی در نقطه تسلیم، از 8 آزمایشگاه متفاوت بدست آمده است (جدول 8.2)

جدول 8.2 افزایش طول کششی در نقطه تسلیم، از 8 آزمایشگاه متفاوت بدست آمده است.

مقاومت کششی در نقطه تسلیم (Psi)  

 

سرعت آزمون ()

 

 

نوع ماده

         اختلافات

اختلافات  

میانگین

بین آزمون‌های آزمایشگاهی در داخل آزمون‌های آزمایشگاهی

توضیح نویسنده: در دستور العمل ASTM 638-03 این اطلاعات بشکل دیگری، نظیر % 1.239.63 داده شده است. یک چنین ارقامی خیلی صحت نداشته  از انجایی که دقت آن ظاهری است، گمراه کننده است. اولاً وقتی که اطلاعات میانگین بیش از یک رقم انحراف معیار دارد احتمال ضعیفی دارد که ارقام بزرگی نظیر % 9.63 بدست بیاید که این وانمود می کند که محاسبات با دقت 2 رقم، درحالی که حتی یک رقم نیز جایی ایراد دارد ، انجام شده است.

جدول 8.3 مقاومت کششی در نقطه تسلیم برای پلاستیک‌های پلی‌پروپیلن، بدست آمده از 9 آزمایشگاه متفاوت

مقاومت کششی در لحظه شکست (Psi)  

 

نوع ماده

اختلافات  

میانگین

بین آزمون‌های آزمایشگاهی در داخل آزمون‌های آزمایشگاهی

در ثانی انحرافات به ندرت با دقت بهتر از حدود 30% اندازه‌گیری شده است، به عبارت دیگر در هنگام بدست آمد عدد 1.23 آن پیام گمراه گننده مبنی بر اینکه انحرافات با دقت بهتر از 0.1 انجام شده است می‌باشد. در بهترین حالت اطلاعات داخل جدول بایستی % 1.2 9.6 باشد. مقدار مناسب‌تر ممکن است حتی  % 1 10 باشد.

مقاومت به کشش در لحظه شکست که از 9 آزمایشگاه متفاوت بدست آمده است در جدول 9.3 نشان داده شده است.

افزایش طول کششی در لحظه شکست که از 9 آزمایشگاه متفاوت بدست آمده است در جدول 9.3 نشان داده شده است.

جدول 8.4 افزایش طول کششی در نقطه تسلیم، از 9 آزمایشگاه متفاوت بدست آمده است.

افزلیش طول کششی در نقطه تسلیم (Psi)  

 

نوع ماده

اختلافات  

میانگین

بین آزمون‌های آزمایشگاهی در داخل آزمون‌های آزمایشگاهی

ASTM D 5083 روش آزمون برای تعیین خصوصیت کششی نمونه‌های دارای اضلاع صاف ساخته شده از پلاستیک‌های گرما سخت تقویت شده

‌در رابطه با مدول الاستیسیته چوب پلاست این دستوره عمل ویژه ASTM مستقیماً مربوط به صفحات مرکب چوب پلاستیک نمی‌باشد و لذا در ایجا بطوراختصار شرح داده شده است. این دستورالعمل برای تعیین خصوصیت کششی پلاستیک‌های گرماسخت تقویت شده توصسه شده است اختلاف اساسی آن با ASTM D 638  استفاده از نمونه‌های دمبل مانند می‌باشد،یعنی ASTM D 5083 از نمونه‌های داری پهنای اسمی یکنواخت استفاده می‌کند.

این روش آزمون را می‌توان برای آزمایش کردن مواد باضخامت حداکثر 0.55 اینچ استفاده کرد. تجهیزات توصیه شده برای دستور‌العمل ASTM D 5083 شبیه به تجهیزات مذکور برای ASTM D 638 می‌باشد. نمونه‌های آزمون بایستی بصورت منشور مستطیل شکل با طول کلی ترجیحی بیشتر از 10 اینچ، به پهنای 1.0 اینچ و ضخامت بین 0.8 و 0.55 اینچ باشند. سرعت استاندارد آزمون توصیه شده برای آزمایشات تنش 0.2و برای تعیین مدول‌الاستیسیته 0.8 .

مقاومت کششی طبق معمول با تقسیم کردن بار نهایی به حداقل سطح مقطع اولیه نمونه‌ها، بدست آمده است و بسته به مورد کاربرد هماننند مقاومت به کشش در لحظه شکست، به Psi یا Pascal گذارش شده است مدول‌الاستیسیته کششی از قسمت خطی اولیه منحی بار-کشش، با تقسیم کردن باقی مانده در تنش بر روی هر قسمت این خط صاف با باقی مانده مربوطه در کرنش و محاسبه کردن میانگین سطح مقطع نمونه‌های آزمون، محاسبه شده است.

این دستور‌العمل در توضیحات روش ASTM با استفاده کردن نتایج آزمون برای 6 ماده نشان داده شده است.

  • ترکیب قالب‌ریزی حجمی (Psi 2040000 ؛ Psi 6100)
  • ترکیب قالب‌ریزی ورقه‌ای (Psi 1740000 ؛ Psi 9700)
  • کیک تقویت شده با استروینیل و فایبرگلاس (Psi 1303000 ؛ Psi 12900)
  • کیک تقویت شده با رزین اورتان و فایبر گلاس (Psi 1130000 ؛ Psi 16500)
  • کیک تقویت شده با رزین پلی‌استر و فایبرگلاس (Psi629000 ؛ Psi 17800)
  • قید نردبانی تزریق‌شده (Psi 4360000 ؛ Psi 82000)

ASTM D 695 روش آزمون استاندارد برای پلاستیک‌های صلب

در رابطه با مدول الاستیسیته چوب پلاست خصوصیات فشاری شامل مقاومت به فشار، مدول‌الاستیسیته، تنش در نقطه تسلیم و تغیر شکل بعد از نقطه تسلیم. دستور عمل ASTM محاسبات همه آنها را شرح داده است.در همه موارد نمونه‌های آزمایش شده تحت بارفشاری با سرعت یکنواخت نسبتاً کم کرنش یا  بارگذاری، قرار گرفته‌اند. نقطه تسلیم فشاری اولین نقطه بر روی منحنی تنش-کرنش که در آن یک افزایش در کرنش بدون هیچ افزایش در تنش به‌وجود می‌آید است و بعبارت دیگر تحت باری که نمونه‌ها شروع به حرکت مداوم بدون اینکه بار افزایش یابد همچنین بیشتر مواد پلاستیکی ممکن است به تغییر شکل تا زمانی که یک دیسک صاف، به وجود بیاید بدون اینکه شکستی رخ بدهد، ادامه دهند. در آن حالات تنش فشاری در فرایند بصورت یکنواخت افزایش یافته بدون اینکه شکست در ماده اتفاق بیفتد. مقاومت فشاری در یک چنین حالاتی معمولاً بی معنی است.

در رابطه با مدول الاستیسیته چوب پلاست آزمون ASTM جزئیات تجهیزات مورد نیاز برای اندازه گیری خصوصیات فشاری، آماده سازی نمونه‌های آزمون، متعادل سازی و دستور‌العمل را تشریح می‌کند نمونه استاندارد آزمون توصیه می‌شود که به شکل استوانه‌ای یا منشوری بطوری که طول آنها دو برابر قطر یا پهنای آنها باشد، انتخاب شود. نمونه‌های ترجیحی دارای “1.0 “0.5”0.5 برای نمونه‌های منشور شکل و “1.0 “0.5 برای نمونه‌های استوانه‌ای شکل می‌باشد. هرچند برای رفتارهای مختلف فشاری، ASTM نمونه آزمایش با ابعاد مختلف را توصیه می کند.

در رابطه با مدول الاستیسیته چوب پلاست هنگامی که مواد آزمایش شونده دارای ماهیت غیرایزوتروپیک، نظیر مواد چوب پلاست می‌باشند، دو مجموعه از نمونه‌های آزمایش بایستی یکی بصورت طول محور اصلی موازی با جهت غیراسزوتروپیک آنها و دیگری نمونه‌های معمولی، تهیه شود. این اغلب بعنوان ” جهت طول ” و “جهت ضخامت” و در نمونه‌های چوبی به “جهت موازی با الیاف” و “جهت عمود بر الیاف ” شناخته می‌شود. حداقل باید 5 نمونه برای هر الگو آزمایش شود. سرعت استاندار آزمایش معمولاً 0.05،باشد مگر اینکه مواد به نقطه تسلیم برسند. در این حالت ممکن است بهتر باشد کمی سرعت بارگذاری، همانند آنچه که در ASTM D 695 شرح داده شده است، افزایش یابد.

مقاومت فشاری طبق معمول با تقسیم کردن بار نهایی به حداقل سطح مقطع اولیه نمونه‌ها، بدست آمده است.

مقاومت در نقطه تسلیم، با همین روش اما بجای بار فشاری در لحظه شکست بار فشاری در نقطه تسلیم استفاده شده است. مدول‌الاستیسیته فشاری مطابق معمول، از قسمت خطی اولیه منحی بار-کشش، با تقسیم کردن باقی مانده در تنش بر روی هر قسمت این خط صاف با باقی مانده مربوطه در کرنش و محاسبه کردن میانگین سطح مقطع نمونه‌های آزمون، محاسبه شده است.

ASTM 638-03 مثال‌های برای چندین نوع پلاستیک، از جمله پلی‌پروپیلن آزمایسش شده در 6 آزمایش گاه با استفاده از نمونه های I  با ضخامت اسمی 0.125 اینچ را تشریح می‌کند. هر نتیجه آزمون از 5 اندازه گیری جداگانه بدست آمده بود. هر ازمایشگاه 2 نتیجه آزمون برای مواد بدست آورد. برای پلی‌پروپیلن، مدول‌الاستیسیته کششی Psi 50015400 برای ازمون داخل آزمایشگاهی و Psi 100560 برای آزمون‌های بین آزمایشگاهی، بود.

ASTM D 6108 “روش آزمون استاندارد برای مقاومت‌های فشاری تخته‌های پلاستیکی تقویت شده و تقویت نشده”

این روش آزمون بر گرفته از ASTM D 695برای تخته مرکب پلاستیکی تولید شده و شکل‌ها، با این تفاوت که نمونه‌های آزمایش‌ ASTM D 695 کوچک می‌باشند. ASTM D 6108 کل سطح مقطع تحت بار فشار قرار می‌گیرد، ونیز  ASTM D 6108روش آزمون برای ارزیابی خصوصیات فشاری یک محصول را تشریح می‌کند در حالی که ASTM D 695 روش آزمون برای ارزیابی خصوصیات فشاری مواد تشریح می‌کند.

دلیل بر گرفتن این دستورالعمل از ASTM D 695می‌باشد این است که تخته‌های پلاستیکی معمولاً در سرتاسر سطح مقطع نا همگن می‌باشند و نمونه‌های بریده شده کوچک عمولاً دارای تغییرات زیادی در خصوصیات فشاری، می‌باشند.

هر دو روش در اصل یکسان هستند. نمونه‌های آزمون استاندارد توصیه شده است که همانند پروفیل‌های تولید شده توسط تولیدکنندگان، که طولشان دو برابر کوچکترین پهنای قطر آنها می‌باشد انتخاب شود. 5 نمونه آزمایش برای هر الگو بایستی آزمایش شود. سرعت آزمایش/ بارگذاریاستاندارد بایستی منجر به ایجاد سرعت کرنش 3% به عبارت دیگر، 0.03 در یک چنین سرعت آزمونی آزمایش فشاری تخته‌های مرکب پلاستیکی، برآورد شده است که 1 تا 5 دقیقه طول بکشد. دیگر شرایط، آزمون‌ها و محاسبات در اصل یکسان می‌باشد.

در رابطه با مدول الاستیسیته چوب پلاست دقت اندازه گیری های مدول‌الاستیسیته معمولاً مناسب است ASTM 6108-03 مثال‌های برای چندین نوع تخته پلاستیکی، که در 5 آزمایشگاه، آزمایش شده است را بیان می کند. ارقام مقاومت فشاری  Psi 401600 برای ازمون داخل آزمایشگاهی و Psi 1501920 برای آزمون‌های بین آزمایشگاهی، با انحراف معیار 2.5 و 7.8% برای آزمون درون آزمایشگاهی و 14 و 22% برای آزمون بین آزمایشگاهی بود.

مدول‌الاستیسیته فشاری Psi 290082400 برای ازمون داخل آزمایشگاهی و Psi 7300100800 برای آزمون‌های بین آزمایشگاهی، با انحراف معیار 3.5 و 7.2% برای آزمون درون آزمایشگاهی و 25 و 32% برای آزمون بین آزمایشگاهی بود.

تغییر برنامه ریخت شناسی مدول‌الاستیسیته فشاری و کششی نمونه‌ها منجربه تغییر ابعاد در نمونه، بعنوان یک پاسخ در برابر نیروی خارجی اعمال شده شد. ماهیت و شدت این پاسخ می‌تواند با خصوصیات ریخت شناسی و مولکولی نمونه‌ها در ارتباط باشد. دو خواص مکانیکی مهم تنش کرنش مواد و پروفیل‌ها که تحت یک مجموعه بار گسترش یافته است می‌باشد. تنش نهایی مواد اغلب بعنوان مقاومت و کرنش اولیه که حاصل عملکرد بار است بعنوان مدول‌الاستیسیته بیان می‌شود. این هم به خصوصیات فشاری و هم به خصوصیات کششی مربوط می‌باشد.

مقاومت به کشش مواد مرکب                                                                                                                                                                                  

جدول 8.5 مقاومت به کشش چندین پلاستیک را نشان می‌دهد. در بین آنها پلی‌اتیلن از نظر مقاومت به کشش ضعیف‌ترین است و مقاومت به کشش آن با افزایش دانسیته افزایش می‌یابد. هرچند مقاومت به کشش PVC غیر صلب ممکن است کمتر از مقدار مشابه برای LDPE باشد. پلی‌اتیلن به همراه PVA صلب ونایلون سخت‌ترین پلاستیک‌ها در این طبقه‌بندی‌می‌باشند.

جدول 8.6 مقاومت به کشش چوب و بعضی تخته‌های پلاستیکی و مواد مرکب چوب‌پلاستیک را نشان می‌دهد. تخته‌های تیمار شده تحت فشار (PTL) ، در گزارشات بعنوان سخت‌ترین، با یک مقاومت به کشش کاملاً متفاوت نسبت به دیگر پلاستیک‌ها، بیان شده اند. هرچند اطلاعات بدست آمده ما از PTL تجارتی موجود، رقم بسیار کمتری، هرچند باز هم خیلی بیشتر از مقدار مشابه برای مواد مرکب ساخته شده از HDPE می‌باشد، بدست آورد.

جدول 8.5 مقاومت به کشش پلاستیک‌ها {1}

مقاومت به کشش نوع پلاستیک

هر چند از آنجایی که دو نوع مقررات متفاوت ASTM برای محاسبه مقاومت کششی استفاده شده است لذا الاعات جدول 8.6 را نمی توان برای مقایسه مستقیم استفاده کرد.

بطورکلی مقاومت به کشش صفحات HDPE در هنگامی که درصد  HDPE افزایش یافت، کاهش یافته و از Psi 4400-2900 به Psi 2800-800  رسید.

همچنین مقاومت به کشش پلی‌پروپیلن در هنگامی که با آردچوب 40 مشی کاج پاندروسا فیلر شد، کاهش یافت و همچنین وقتی که با 85-70 درصد Lignocl c 300 فیلر شد مقاومت به کشش کاهش یافت، از و ازPsi 4060 برای پلی‌پروپیلن به Psi 2900 برای PP پر شده با 60% آردچوب به Psi 1300 برای PP پر شده با 85% Lignocl رسید.

در رابطه با مدول الاستیسیته چوب پلاست رطوبت بطو قابل توجه ای مقاومت به کشش چوب پلاست های ساخته شده از پلی‌پروپیلن حاوی مقدار زیادی آرد چوب را کاهش می‌دهد. برای مثال برای چوب پلاست داری 80% آردچوب، مقاومت به کشش از Psi 2400 ( با 0% رطوبت ) به Psi 860 ( با 25% رطوبت )رسید. برای چوب پلاست داری 85% آردچوب، مقاومت به کشش از Psi 1250 ( با 0% رطوبت ) به Psi 2900 ( با 30% رطوبت )رسید.

جدول 8.6 ارقام مقاومت به کشش صفحات لمبه‌ای واقعی بدست آمده توسط ASTM D 638 یا 198 ، موازی طول . اطلاعات توسط تولیدکننده یا نویسنده گذارش شده است. اطلاعات مربوط به چوب نیز یا توسط تولیدکننده یا توسط اندازه‌گیری‌های مولف بدست آمده است.

مقاومت به کشش ASTM نوع صفحه

 

مقاومت فشاری مواد مرکب : مثال ها

                  جدول 8.7 مقاومت به فشار پلاستیک‌ها

مقاومت به فشار( Psi ) نوع پلاستیک

جدول 8.8 مقاومت فشار صفحات Trex ،  GeoDeck و PTL

مقاومت به فشار( Psi ) بار نهایی () ابعاد ASTM نوع ماده

آزمایشات در جهت طولی انجام شده است.

جدول 8.9 تاثیر ترکیب ستون‌های آکوستیک 636 اینچ GeoDeck بر روی مقاومت به فشار آنها

  مقاومت به فشار   ترکیب

جدول 8.10 تاثیر پرکننده‌های معدنی (Biodac) بر روی مواد مرکب HDPE پر شده با پوسته برنج

 

مقاومت به فشار( Psi )

 

بار نهایی ()

 

مساحت اصلی صفحه به (اینج مربع)

نسبت بین پوسته برنج به Biodac (به درصد)  

 

نوع پروفیل

Biodac پوسته برنج

صفحات لمبه‌ای دو پروفیل و دستک های 22، مطابق ASTM D 6108 آزمایش شدند.

مدول‌الاستیسیته کششی مواد مرکب

در رابطه با مدول الاستیسیته چوب پلاست برای اکثر پلاستیک‌ها مدول‌الاستیسیته کششی بطور تقریبا خطی با افزایش درجه کریستالیته افزایش می‌یابد.

اطلاعات پلی‌مر‌های شاخه‌دار و خطی نیز یک چنین رابطه‌ای را دارا می‌باشند. کاملاً مشخص نیست که چگونه همان روابط مولکولی برای چوب پلاست قابل استفاده است اما مدول‌الاستیسیته کششی آنها بین انواع مختلف چوب پلاست  کاملاً متفاوت است.

مدول‌الاستیسیته پلی‌پروپیلن در هنگامی که با آردچوب 40 مشی کاج پاندروسا فیلر شد، کاهش یافت و همچنین وقتی که با 85-70 درصد Lignocl c 300 فیلر شد مقاومت به کشش کاهش یافت، از و ازPsi 189000 برای پلی‌پروپیلن به Psi 670000 برای PP پر شده با 60% آردچوب به Psi 840000 برای PP پر شده با 80% Lignocl رسید.

جدول 8.11 مقاومت به فشار صفحات صاف و شبکه‌ای GeoDeck

کرنش در نقطه تسلیم (درصد) تنش در نقطه تسلیم حداکثر مقاومت به فشار جهت بارگذاری نوع نمونه

جدول 8.12 ارقام مقاومت به فشار صفحات لمبه‌ای GeoDeck  واقعی بدست آمده توسط ASTM D 638 یا 198 ، موازی طول . اطلاعات توسط تولیدکننده یا نویسنده گذارش شده است. اطلاعات مربوط به چوب نیز یا توسط تولیدکننده یا توسط اندازه‌گیری‌های مولف بدست آمده است.

مقاومت به فشار( Psi ) ASTM نوع صفحه

جدول 8.13 ارقام مدول‌الاستیسیته کششی برای صفحات مرکب لمبه‌ای واقعی که بصورت مواز جهت الیاف یا عمود بر جهت الیاف یا بصورت تصادفی انجام شده است. اطلاعات توسط تولیدکننده یا نویسنده گذارش شده است. اطلاعات مربوط به چوب نیز یا توسط تولیدکننده یا توسط اندازه‌گیری‌های مولف بدست آمده است.

مدول‌الاستیسیته کششی ASTM نوع صفحه

رطوبت بطو قابل توجه ای مقاومت به کشش چوب پلاست های ساخته شده از پلی‌پروپیلن حاوی مقدار زیادی آرد چوب را کاهش می‌دهد. برای مثال برای چوب پلاست داری 80% آردچوب، مقاومت به کشش از Psi 710000 ( با 0% رطوبت ) به Psi 150000 ( با 25% رطوبت )رسید. برای چوب پلاست داری 85% آردچوب، مقاومت به کشش از Psi 540000 ( با 0% رطوبت ) به Psi 90000 ( با 30% رطوبت )رسید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید