مواد پلاستیک در چوب پلاست

مواد پلاستیک در چوب پلاست


مواد پلاستیک در چوب پلاست

مواد پلاستیک در چوب پلاست در دهه 1990 توجه زیادی به مواد گرمانرم ديگري (غير از پلي‌اتيلن) معطوف شد. اختراع­های آمريكايي به شماره‌هاي ثبت 5082605، 5088910، 5096046 (هر سه توسط AERT) چندسازه‌ چوب پلاست را مطرح مي‌كنند كه از %60-40 پلاستيك (LDPE، يا تركيبي از %60 LDPE و %40 HDPE، يا داراي %15-10 پلي‌پروپیلن از مقدار كل پلاستيك) و حدود %40-60 الياف چوبي ساخته شده است.

اختراع آمريكايي به شماره ثبت 5288772 [75] مربوط به تركيب گرمانرم تقويت شده با الياف سلولزي براي قالب‌گيري فشاري است كه در آن ماده گرمانرم پلي‌پروپیلن يا مخلوطي از پلي‌پروپیلن، پلي‌استايرن و پلي‌اتيلن (%90-40 وزني پلاستيك)، و مواد سلولزي (%60-10 وزني)، كاغذ روزنامه آسياب شده با رطوبت اوليه حداقل %30 وزني بود. اين اختراع پيشنهاد مي‌كند كه حضور ليگنين در خرده كاغذها يك توده به هم پيوسته از مواد گرمانرم و سلولزي را ايجاد مي‌كند.

اختراع كانادايي به شماره‌هاي ثبت 21000320، 2178036، 2243226 [78-76] و اختراع آمريكايي به شماره‌هاي ثبت 5486553، 5539027، 5585155، 5827607، 5948524، 6015611 [6-4، 81-79] و 6015612 [82] (هر هفت مورد، توسط شركت سهامي Andersen) شرح چندسازه‌ چوب پلاست است كه داراي پلي‌مر PVC (%70-50) و الياف چوبي (خاك اره %50-30) مي‌باشد.

اختراع آمريكايي به شماره ثبت 5480602 [85] شرح چندسازه‌ چوب پلاست با پلي‌پروپیلن،پلی اتیلن و يا مخلوطي از آن‌ها، همراه با ذرات ليگنوسلولزي (%70-50 وزني) و يك عامل جفت كننده پلي‌اورتان (%15-3 وزن مخلوط) مي‌باشد.

اختراع آمريكايي به شماره ثبت 5539027 [5] (توسط شركت سهامی Andersen) مربوط به چندسازه‌ چوب پلاست ساختماني است كه داراي PVC و الياف چوبي (%50-30 وزني) و داراي ضريب انبساط حرارتي F/1 5-10×5/2- 5/1 مي‌باشد.

اختراع آمريكايي به شماره‌هاي ثبت 5635125 [86] و 5992116 [87] شرح چندسازه چوب پلاست قالبي از ذرات خاك اره (%44-34) و ذرات PVC بازيافت شده (%65-55) مي‌باشد.

اختراع آمريكايي به شماره‌هاي ثبت 5827462 [10]، 5866264 [11] (هر دو توسط شركت پلاستيك Crane، TimberTech) چندسازه چوب پلاست گرمانرم اكسترود شده‌اي را تشريح مي‌كند كه داراي %40-25 HDPE يا PVC و % 70-50 آرد چوب مي‌باشد.

اختراع آمريكايي به شماره ثبت 5863480 [12] (توسط صنايع SRP، Nexwood) توصيف چندسازه‌ چوب پلاست گرمانرمي از پلي‌اتيلن، پلي‌پروپیلن، وينيل‌ها و ساير پلاستيك‌هاي قابل تزريق، الياف سلولزي مانند خاك اره، آرد چوب، پوسته شالي و مانند آن‌ها، پر كننده‌ها، روان‌كننده‌ها است. اين اختراع مطرح مي‌كند كه اكسترودي كه در قالب در دماي كم­تر از نقطه ذوب پلي‌مر اتفاق مي‌افتد، سبب به وجود آمدن تغيير شكل پلي‌مر در حالت جامد شده و محصول داراي توجيه دو محوري مي‌گردد.

اختراع كانادايي به شماره ثبت 2278688 [88] مربوط به چندسازه چوب پلاست گرمانرمي است كه % 60-50 آن پلي‌اتيلن يا پلي‌پروپیلن، %30-10 آن پودر چوب و %35-10 آن سيليكات (ميكا) مي‌باشد.

اختراع آمريكايي به شماره‌هاي ثبت 6011091، 6248813 [90، 89] (هر دو توسط شركت پلاستيك Cranc، TimberTech) شرح چندسازه چوب پلاست سلولزي است كه داراي 50 تا %75 وزني مواد سلولزي، %50-25 وزني PVC و %4-0 وزني از يك ماده گرمانرم مي‌باشد.

اختراع آمريكايي به شماره ثبت 6617376 [91] (شركت پلاستيك Crane، TimberTech) چندسازه‌ چوب پلاست سلولزي را مطرح مي‌كند كه داراي حدود 20 تا حدود %55 وزني مواد سلولزي، %80-45 وزني پلي‌اتيلن كلردار شده و لاستيك گرمانرم مي‌باشد.

اختراع آمريكايي به شماره‌هاي ثبت 6111792 [92] و 6984674 [93] (هر دو توسط شركت پلاستيك Crane، TimberTech) فرآيند اكسترود ساخت ماده چندسازه پلاستيك-سلولز (چوب پلاست) تحت فشار بيشتر مي‌باشد. پلاستيك‌ها شامل پلي‌اتيلن، پلي پروپيلن، PVC، LDPE، و ساير پلي‌مرهاي تجاري مي‌باشند.

اختراع آمريكايي به شماره ثبت 6171688 [94] شرح چندسازه چوب پلاست است كه داراي آرد چوب با اندازه ذرات بين 50 و 450 ميكرومتر، الياف طبيعي خشك شده (مانند الياف كنف) با پهناي 60-40 ميكرومتر و طول cm 5/2-6/0 (ضريب نماي 60-15)، ذرات ريز كروي توخالي از يك كوپلي‌مر وينيليدين كلرايد و آكريلونيتريل با قطر بين حدود 15 و 50 ميكرومتر، ذرات ريز كروي تو خالي شيشه با قطر بين 50 و 200 ميكرومتر و يك پلي‌مر پلی­استر به‌عنوان تقويت كننده شبكه پلي‌مري مي‌باشد. با توجه به اين اختراعها ذرات ريز كروي پلي‌مري فضاي خالي را كاهش داده و از ترك خوردن ذرات ريز كروي شيشه در قالبگيري فشاري جلوگيري مي‌كند.

اختراع آمريكايي به شماره‌هاي ثبت 6265037، 6680090، 6682789 [97-95] (هر سه توسط شركت سهامي Andersen) شرح چندسازه چوب پلاست ساختماني است كه داراي %40-20 وزني­ پلي‌پروپيلن، %75-50 وزني الياف چوب با ضريب نماي 1: 2- 1: 2 و %5-1/0 وزني مالئيك ‌انیدرید پيوند شده با پلي‌پروپيلن مي‌باشد.

اختراع آمريكايي به شماره ثبت 66270883 [98] مربوط به چندسازه چوب پلاست تقويت شده‌اي است كه داراي كم‌تر از %50 وزني الياف سلولزي خمير پخش شده در يك شبكه گرمانرم شامل نايلون‌ها مانند نايلون 6، نايلون 12، نايلون 66، يا مخلوطي از آن‌ها و خمير سلولزي داراي اليافي با ليگنين كم‌تر از %2 وزني مي‌باشد.

اختراع آمريكايي به شماره ثبت 6274248 [99] شرح چندسازه چوب پلاست بسيار مقاوم است كه داراي پلاستيك سري‌هاي اولفيني (%82-70 وزني)، ‌پركننده سلولزي چوب (%43-10 وزني) و ميكا (%50-10 وزني) با ضريب نماي 70-60 مي‌باشد.

اختراع آمريكايي به شماره ثبت 6284098 [100] چندسازه چوب پلاست را تشريح مي‌كند كه داراي يك پلي‌مر گرمانرم (%80-50 وزني) و الياف بلند ليگنوسلولزي به‌عنوان يك ‌پركننده تقويت كننده (%50-20 وزني) كه حداقل حدود %20 الياف با طول بزرگ‌تر از mm15 مي‌باشد.

اختراع آمريكايي به شماره ثبت 6337138 [101] (توسط شركت پلاستيكTimberTech ، Crane) شرح چندسازه‌ چوب پلاست پر شده با پر كننده‌هاي سلولزي، معدني است كه داراي %40-25 پلي‌اتيلن، %70-30 مواد سلولزي مانند الياف چوب، پوسته بذر، پوسته شالي، الياف كاغذ روزنامه، كنف، پوست نارگيل و %20-1 وزني تالك مي‌باشد.

اختراع آمريكايي به شماره ثبت 6344504 [102] و 6498205 [103] (توسط شركت پلاستيك Crane، Timber Tech) مربوط به چندسازه چوب پلاست است كه بر پايه پلي‌مرگرمانرم و داراي حداقل %16 وزني مواد پودري گرمانرم، حداقل %50 وزني مواد سلولزي و يك روان كننده، يك رزين فنلي، يك تركيب داراي يك يا چند گروه ايزوسيانات، هر كدام حداقل %1 وزني مي‌باشد. مواد پودر شده گرمانرم شامل پلي‌اتيلن، LDPE، پلي‌پروپيلن، استات اتيل- وينيل (EVA) و كوپلي‌مرهاي پلي‌اتيلن مي‌باشند.

اختراع آمريكايي به شماره ثبت 6511757 [104] (توسط شركت پلاستيك Crane، Timber Tech) چندسازه چوب پلاست است بر پايه پلي‌مر گرمانرم كه با قالب‌گيري فشاري به دست آمده است و داراي حدود %40-20 وزني از يك پلي‌مر گرمانرم مانند پلي اتيلن يا PVC، حدود %30 وزني افزودني‌هايي مانند عوامل پيوند دهنده، روان كننده، شتاب دهنده‌ها، باز دارنده‌ها، افزودني‌ها، سازگار كننده‌ها، و عامل تورم مي‌باشد.

اختراع آمريكايي به شماره‌هاي ثبت 6586503 [105] و 6737006 [106] (هر دو توسط محصولات ساختماني Correct) شرح چندسازه چوب پلاست است بر پايه پلي‌پروپيلن كه داراي پروپيلن، ترجيحاً ذرات تراشه مانند واكنش‌گر پلي پروپيلن به مقدار %80-20 وزني، و مواد ليفي سلولزي مانند خاك اره الياف كاغذ روزنامه، يونجه، كاه، پنبه، پوسته شالي، كنف، و ساير مواد سلولزي به مقدار %80-20 مي‌باشد.

اختراع آمريكايي به شماره‌هاي ثبت 6122877 [107] و 6682814 [108] (هر دو توسط شركت Andersen) مربوط به چندسازه چوب پلاست پلي‌مر- الياف سلولزي است كه داراي %70- 45 پلي‌مرهاي گرمانرم مانند PVC، پلي‌اتيلن و كوپلي‌مرهاي آن‌ها، پلي‌استايرن، پلي‌آكريلات، پلي‌استر و مخلوط آن‌ها و %65-30 الياف چوبي مانند خاك اره مي‌باشد.

اختراع آمريكايي به شماره ثبت 6780359 [109] (توسط شركت پلاستيك Crane، TimberTech) شرح چندسازه‌ پلي‌مر الياف سلولزي است كه داراي مخلوط يك ماده سلولزي مانند الياف چوب، با يك ماده پلاستيك مانند HDPE، LDPE، PVC، PVC كلردار شده، پلي‌پروپيلن، EVA، ABS و پلي‌استايرن مي‌باشد كه يك چندسازه پلاستيك تقويت شده با سلولز را تشكيل مي‌دهد.

اختراع آمريكايي به شماره ثبت 6971211 [110] (توسط شركت پلاستيك Crane، Timber Tech) چندسازه چوب پلاست پلي‌مر- الياف سلولزي است كه داراي يك ‌پركننده سلولزي به مقدار %70-30 وزني، يك ماده پلاستيك مانند PVC، و پلي‌پروپيلن به مقدار %70-30 وزني مي‌باشد. ماده PVC داراي 10-1 قسمت پايدار كننده، 8-5/0 قسمت از يك تسهيل كننده فرآيند بر 100 قسمت رزين مي‌باشد. ماده پلي‌پروپيلن داراي 20-10 قسمت از يك روان كننده بر 100 قسمت رزين پلي‌پروپيلن مي‌باشد.

اختراع آمريكايي به شماره ثبت 7022751 [111] يك ماده چندسازه چوب پلاست تقويت شده با الياف را نشان مي‌دهد كه داراي پلي‌مرهاي گرمانرم مانند HDPE، LDPE، پلي‌پروپيلن، PVC، و پلي‌استايرن، يك ماده ليفي پلي‌مري زايد با نقطه ذوب بالا مانند پلي‌اتيلن ترفتالات و نايلون، يك ‌پركننده معدني مانند شيشه و مواد ديگر و يك ‌پركننده آلي مانند چوب يا ذرات پلاستيك گرماگير مانند لاستيك و كف پلي‌اورتان مي‌باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید