OIT  و طول  عمر تخته هاي لمبه كوبي كامپوزيتي چوب پلاست

OIT  و طول  عمر تخته هاي لمبه كوبي كامپوزيتي چوب پلاست


OIT و طول عمر تخته هاي لمبه كوبي كامپوزيتي چوب پلاست یا چوب پلاستیک

چوب پلاست یا چوب پلاستیک بر اساس فرمولاسیون و مواد افزودنی مصرفی در آنها طول عمر متفاوتی دارند. ظرفيت تخريب اكسيدي پر كننده ها، رنگدانه هاي غير آلي ( اكسيد هاي فلزي، علي الخصوص شامل فلز آزاد ) و اكسيدهاي ديگر در WPC به نسبت زيادي توسط پژوهشگران و و سازندگان زياد كامپوزيت ها كم برآورد مي شود. مواد كامپوزيتي چوب پلاست معمولا در مقايسه با پلاستيك هاي خالص علي الخصوص وقتي كه يك تطابق شدت انرژي به كار گماشته مي شود به آنتي اكسيدان هاي بسيار بيشتري نياز دارند.

تجربه ي ما نشان داده است كه OIT يك تست نمونه ي خوب براي تخمين مدتي است كه تخته روي يك لمبه كوبي در جهان واقعي در يك منطقه ي جغرافيايي داده شده ارائه خواهد شد. ممكن است در نگاه اول فكر كنيد كه در آنجا نبايد يك رابطه ي معنا داري بين OIT و عمر لمبه كوبي واقعي وجود داشته باشد، زيرا يك تست OIT  در اكسيژن خالص در دماي خيلي بالا انجام مي شود، با وجود اينكه تخريب تخته روي يك لمبه كوبي تحت نور UV در دماي متوسط خيلي بيشتر ( در مقايسه با دماي تست OIT )، در هوا، و تحت تعدادي تاثيرات رطوبتي ( بارندگي، نمناكي ) انجام مي شود. وليكن، هم OIT و هم تخريب اكسيدي طبيعي توسط همان فاكتور مفرد اصلي كنترل مي شود كه در اين صورت، مقدار آنتي اكسيدان ها در تركيب كنترل مي شود.

فاكتور هاي ديگر مثل شرايط جوي خاص

موقعيت لمبه كوبي و از جمله ديگران البته بر روي طول عمر لمبه كوبي تاثير خواهد داشت، اما دوباره، مقدار OIT بايستي اولين موردي باشد كه بررسي مي شود. روابط خاص بين OIT و طول عمر لمبه كوبي براي هر نوع تخته ي كامپوزيتي و هر منطقه ي جغرافيايي متغير خواهد بود و با توسعه ي تعارض لمبه كوبي با نور خورشيد تاثير خواهد پذيرفت. دانسيته ي تخته ي كامپوزيتي، اگر مشخص شده است، هم چنين براي درجه بندي تخريب اكسيدي همان گونه كه در بالا توضيح داده شده بود، مشاركت داده مي شود.

همه ي مشاهدات لمبه كوبي هاي واقعي در ايالات متحده ي جنوبي نشان داده اند كه با بيشتر شدن OIT،  طولاني تر شدن طول عمر لمبه كوبي ها قبل از خرد شدگي قابل توجه است ( اگر به ندرت توجه شود ). براي تخته هاي GeoDeck در آريزونا، OIT در دامنه ي  0.3-0.2 دقيقه براي تخته هايي به دست آمد كه در حدود20-12 ماه خرد مي شوند.تخته هاي با OIT حدود  1.0 دقيقه حدود 2 سال دوام آوردند. تخته هايث با OIT بالاي 3-2 در دوره ي مشاهداتي 3 سال خرد نشده اند. اين اطلاعات اساسا با تخته هاي كامپوزيتي تو خالي متناسب مي شوند، اگر چه تخته هاي تو پر با همان مقادير OIT مي توانند به طور مشابهي رفتار كنند.

به طور آزمايشي، طول عمر تخته هاي  GeoDeck در آريزونا در بدترين حالت فيلمنامه ( تخته هاي دانسيته ي پايين / وزن مخصوص و در معرض نور خورشيد بيشتر اوقات روز ) مي تواند ( در سال هاي سرويس ) با ضرب مقادير OIT شان ( در دقيقه ) در 2 تعيين مي شود. براي مثال، تخته هاي با OIT  6-5 دقيقه در اين شرايط براي حداقل 12-10 سال. و يا احتمال بيشتر 15-12 سال و طولاني تر وقتي كه در سايه است، ارائه خواهد شد. تخته هاي GeoDeck مشابه زمان طولاني تري را در مناطق ديگر ايالات متحده، همان هايي كه در بالا ذكر شده بود، ارائه خواهند شد. در نيو انگلند، در منطقه ي گريت لاكز و مناطق شمالي ديگر طول عمر متوسط تخته هاي كامپوزيتي بالاي 5-3 برابر بيشتر با توجه به تخريب اكسيدي در مقايسه با آن مورد در آريزونا خواهد بود.

اين مورد به اين مورد است كه در مناطق شمالي ايللات متحده در بدترين حالت فيلمنامه ( تخته هاي دانسيته ي پايين، در معرض مستقيم با نور خورشيد بيشتر اوقات روز )، طول عمر تخته هاي كامپوزيتي (در سال) مقدار OIT (دقيقه) ضرب در 10 و در يك OIT متوسط ضرب در 20 خواهد بود. گذشته از اين، طول عمر واقعي تخته ها از برخي فاكتور هاي ديگر – براي مثال، فرسودگي و پارگي و موارد ديگر نامربوط به  فاكتورهاي اكسيداسيون متاثر خواهد بود.

دوام (در دوره هاي تخريب اكسيدي) تخته هاي لمبه كوبي كامپوزيتي چوب پلاست یا چوب پلاستیک ها كه در فروشگاه هاي كنوني در دسترس هستند

مقادير OIT مواد كامپوزيتي دو فاكتور اصلي را منعكس مي كنند: الف) چه مقدار آنتي اكسيدان در ماده وجود دارد ب) خود ماده در مقابل اكسيد گرمايي چه مقاومتي دارد. مقادير OIT مواد كامپوزيتي تجاري حساسيت تخته هاي لمبه كوبي را براي تخريب اكسيدي، از اين رو، طول عمر تخته ها، مهم تر از همه در جنوب، تعيين مي كند. اگر آنها در جنوب به  UV / گرما مقاوم هستند، لازم نيست در شمال نگران باشيم.

شكل 15.28 مقايسه ي تخته هاي لمبه كوبي كامپوزيتي در دسترس تجاري را با توجه به مقادير OIT موادشان ارائه مي دهد. اين شكل نشان مي دهد كه دامنه ي حساسيت تخته ها براي تخريب اكسيدي بيشتر از 50 برابر از 3 تا 100 دقيقه است. متوسط آن 22 دقيقه است. در واقعف آن يك رقم بالاي معقول است. وليكن يك سوم از كل تخته هاي كامپوزيتي تجاري OIT در 10 دقيقه و كمتر از چندين مورد ايشان OIT زير 5 دارند. اين ممكن است يك بمب زماني براي شركت هاي مورد نظر باشد، علي الخصوص اگر آنها محصولات شان را در آريزونا، فلوريدا ، تگزاس ، كاليفرنيا و مناطق ديگر جايي كه لمبه كوبي ها نسبتا مشهور هستند، باشد.

در بالا توضيح داده شده بود كه چرا مقدار OIT زير 1 دقيقه و علي الخصوص در دامنه ي 0.4-0.2 دقيقه، مي تواند براي تخته هاي WPC تو خالي آورده شود. 60% – 90% از اين تخته ها ، مثلا  تخته هاي لمبه كوبي  GeoDeck   ، در جنوب بعد از يك فاصله ي زماني از 4 ماه تا سه سال خرد شده بودند و 20% – 15% اين تخته ها در شمال خرد شدند ( شكل 15.27 را ببينيد ). در جعبه ي هواديدگي، اين تخته ها – در بدترين حالات – بعد از 4 روز خرد شدن، معمولا، نسبت بين خرد شدگي در جعبه ي هواديدگي و روي يك لمبه كوبي تخت نور مستقيم خورشيد در بيشتر اوقات روز حدود 20 : 1 ( در جنوب ) و 100 : 1 ( در شمال ) بود.

تخته هاي GeoDeck

هم اكنون، مي خواهيم بررسي كنيم كه يك تخته  كه OIT آن «يك گام بالاتر» و برابر با حدودا 3 دقيقه است چقدر مي تواند دوام بياورد، شكل 15.28 پنج نمونه ي تخته ي چوب پلاست یا چوب پلاستیک تجاري را نشان مي دهد.

دو تخته ي تو خالي  GeoDeck با OIT برابر با 3 دقيقه در جعبه ي هواديدگي براي 8640 ساعت ( 360روز) و 9140 ساعت ( 381 روز ) در شرايط استاندارد (سيكل18 : 10  دقيقه و w/m2 0.35 در 340 دقيقه ، دماي 0C63 صفحه ي سياه) نگهداري شده بودند. نمونه ها از بخش هاي مختلف تخته ها گرفته شده بودند و نتايج در جدول 15.33 نشان داده شده اند.

مي توان ديد كه در هر دو حالت در لايه ي بالاي تخته ها OIT به 0.28 – 0.27 دقيقه كاهش يافتند در اين صورت، لايه هاي بالا دقيقا نزديك به خرد شدن بودند ( چند نمونه ي بالا را ببينيد ). آن شيارها [1] ، وليكن، هنوز شامل آنتي اكسيدان هاي كافي بودند تا، همانند صفحه ي پاييني، در مجاورت سطح داغ در جعبه ي هواديدگي دوام بياورند. در واقعيت لايه ي پاييني تخته ها نوعا از خرد شدگي به خوبي محافظت مي شود.

جدول 15.33 مقادیرOIT تخته های تزئینی تو خالی GeoDeck بعد از یک مدت طولانی در جعبه ی هوادیدگی

زمان در معرض شرايط

در جعبه ي هواديدگي

نمونه هاي گرفته شده از آن OIT (دقيقه) تغيير OIT بعد از شرايط (%)
360 روز شيار  پاييني 1.95 35
شيار بالايي 1.14 62
صفحه ي پاييني (در معرض دما و رطوبت پايين تر) 0.80 73
صفحه ي بالايي (در معرض نور UV و اسپري آب) 0.27 91
381 روز شيار پاييني 2.18 27
شيار بالايي 1.36 55
صفحه ي پاييني (در معرض دما و رطوبت پايين تر) 0.75 75
صفحه ي بالايي (در معرض نور UV و اسپري آب) 0.28 91

OIT اولیه 3.0 دقيقه بود.

بنابراين، لايه ي بالايي تخته هاي تو خالي مثلا  GeoDeck، OIT اوليه ي 3 دقيقه دارند كه مي تواند در    جعبه ي هوا ديدگي براي بيشتر از يك سال دوام بياورند. اين مورد به دوره ي 20 ساله در جنوب و خيلي بيشتر در شمال، با استفاده از ضرايب بالا، تبديل خواهد شد. در واقعيت زمان سرويس شان با بررسي فاكتور هاي چشم پوشي شده ي آرام ديگر ممكن است پايين تر شود. بنابراين، OIT برابر با 3 دقيقه به سختي قابل قبول است. ما OIT حداقل 10 دقيقه را براي يك دوام خوب تخته هاي WPC (چوب پلاست یا چوب پلاستیک) تعريف خواهيم كرد.

[1] . ribs

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید