پلاست 03 - استاندارد کامپوزیت­های چوب پلاست یا کامپوزیت­های الیاف طبیعی(قسمت سوم - پایانی)

استاندارد کامپوزیت­های چوب پلاست یا کامپوزیت­های الیاف طبیعی

کامپوزیت­های چوب پلاست و قطعات نرده- ویژگی­ها

Identical with

BS EN 15534-6

2015

استاندارد ملی ایران

چاپ اول

1395

(قسمت سوم – پایانی)

پیوست الف

(آگاهی­دهنده)

حداقل تکرار آزمون برای کنترل تولید کارخانه کامپوزیت­های چوب پلاست

جدول الف. 1- حداقل تکرار آزمون برای کنترل تولید کارخانه­ کامپوزیت­های چوب پلاست

خصوصیت حداقل تکرار
جرم خطی 1 آزمونه از خط تولید (در فاصله زمانی h 12 یا کمتر)
ضخامت، پهنا، طول 1 آزمونه از خط تولید (در فاصله زمانی h 12 یا کمتر)
صافی سطح، فنجانی شدن 1 آزمونه از خط تولید (در فاصله زمانی h 12 یا کمتر)
شکل ظاهری 1 آزمونه از خط تولید (در فاصله زمانی h 12 یا کمتر)
خواص خمشی

(مدول الاستیسیته و مقاومت خمشی)

1 آزمونه از خط تولید (در فاصله زمانی h 12 یا کمتر)

سمت رویی آزمونه را بر روی دستگاه آزمون خمش قرار دهيد، و کمترین مقدار میانگین را برای حداکثر نیروa گزارش كنيد.

بازگشت حرارت 3 آزمونه از خط تولید (در فاصله زمانی h 12 یا کمتر)
a  هر دو سمت پروفیل چوب پلاست (در صورت لزوم)

پیوست ب

(الزامي)

تغيير شكل پروفیل کامپوزیت­های چوب پلاست ناشي از قرار گرفتن در معرض تابش گرمايي نور خورشيد

ب-1   اصول

هدف از انجام اين روش تعیین مقدار تغيير شكل قطعات نرده چوب پلاست، ناشي از قرار گرفتن يك سمت آن در معرض تابش گرمايي نور خورشيد است.

كماني شدن و فنجاني شدن قطعات نرده چوب پلاست را قبل و پس از قرارگرفتن در معرض تابش گرمایی نور خورشید اندازه گيري كنيد.

ب-2   وسايل

ب-2-1  قاب[1]، داراي چهارچوب محكم با قابليت نگهداري نمونه آزموني، به نحوی كه در هنگام انتقال نيرو از نمونه آزموني به آن دچار تغيير شكل قابل ملاحظه­ای نشود.

ب-2-2  دستگاه براي اندازه­گيري مقدار كماني شدن، دارای قابلیت اندازه­گیری با درستي mm 1/0 ±  باشد.

ب-2-3  دستگاه براي اندازه­گيري مقدار فنجاني شدن، دارای قابلیت اندازه­گیری با درستي mm 1/0 ±  باشد.

ب-2-4  صفحه تابشي[2]، مجهز به لامپ­هاي رشته­اي مادون قرمز كه توانایی انتشار یکسان انرژي تابشي بر روي نمونه آزموني را داشته باشد. توان صفحه تابشي بايد به گونه­اي باشد كه دماي مرجع (Tr)[3] اندازه­گيري شده بر روي نمونه آزموني را بتوان در مدت h 2 و پس از آن، در محدوده oC 5 ± حفظ كرد.

ب-2-5  صفحه سياه، مطابق استاندارد EN ISO 4892-1: 2000 انتخاب شود.

ب-2-6  دماسنج مادون قرمز، داراي فاكتور انتشار 95/0 = E باشد.

ب-3   نمونه آزموني

نمونه آزموني بايد معرف قطعات نرده چوب پلاست باشد.

در صورتي كه قطعات نرده چوب پلاست متقارن و قرينه نباشد، دو سمت آن بايد به­طور جداگانه مورد آزمون قرار گيرد.

ب-4   مشروط سازي

مشروط­سازي نمونه­هاي آزموني بايد مطابق بند 5 استاندارد ملي ايران شماره EN 15534-1 انجام شود.

ب-5   روش كار

نمونه­هاي آزموني بايد مطابق بند 5 استاندارد ملي ايران شماره EN 15534-1 مشروط­سازي شوند.

ب-5-1   نمونه­هاي آزموني را در قاب نگهدارنده قرار دهيد، و آن­ها را مطابق با دستورالعمل سازنده در محل تعبيه شده محكم كنيد. كماني شدن در هيچ قسمتي از نمونه­هاي آزموني متصل به قاب نگهدارنده، نبايد بيشتر از mm 1 باشد.

ب-5-2   دماي محيط (Ti) را يادداشت كنيد، و نمونه­هاي آزموني و صفحه تابشي را نسبت به­يكديگر در مكان مناسب قرار دهيد.

ب-5-3   مقدار كماني شدن اوليه (dbi) و فنجاني شدن اوليه (dci) را در نقاط حساس نمونه آزموني،  اندازه­گيري و يادداشت كنيد.

ب-5-4   صفحه تابشي را روشن كنيد و دماي مرجع (Tr) نمونه آزموني را از طريق اندازه­گيري آن به وسيله دماسنج مادون قرمز، يا از طريق جابجايي فاصله بين صفحه تابشي و نمونه آزموني، يا توان لامپ­هاي مادون قرمز بين oC 70 تا  oC 75 تنظيم كرد.

دماي مرجع (Tr) به صورت ميانگين دماي چندين نقطه اندازه­گيري شده در سطح نمونه آزموني تعريف             مي­شود. دماي مرجع را بايد به يكي از دو صورت زير تعيين كرد:

الف) اگر مساحت نمونه آزموني بيشتر از m2 2 نباشد، سه نقطه را بر روي يكي از قطرهاي نمونه، يك نقطه را در وسط نمونه و دو نقطه را در قمست انتهاي قطر نمونه اندازه­گيري كنيد.

ب) اگر مساحت نمونه آزموني بيشتر از m2 2 باشد، پنج نقطه را بر روي هر دو قطر نمونه، يك نقطه را در وسط نمونه و چهار نقطه را در قسمت انتهاي هر دو قطر نمونه اندازه­گيري كنيد.

ب-5-5   پس از تابش گرما به مدت h (1/0 ± 2)، در حالي­كه تابش همچنان ادمه دارد، مقدار كماني شدن (dbm) و فنجاني شدن (dcm) را در نقاط اوليه اندازه­گيري شده، مجدداً اندازه­گيري و يادداشت كنيد.             نمونه­هاي آزموني را به صورت چشمي ارزيابي كنيد و هر گونه آسيب ايجاد شده بر روي نمونه را يادداشت كنيد.

ب-6   بيان نتايج

تغييرات كماني شدن را با استفاده از فرمول زير محاسبه كنيد.

(ب. 1) db = dbm – dbiΔ

كه در آن:

db iΔ تغييرات كماني شدن، بر حسب میلی­متر؛
dbm كماني شدن پس از تابش گرمايي (بند ب-5-5)، بر حسب میلی­متر؛
dbi كماني شدن اوليه (بند ب-5-3)، بر حسب میلی­متر.

تغييرات فنجاني شدن را با استفاده از فرمول زير محاسبه كنيد.

(ب. 1) dc = dcm – dciΔ

كه در آن:

dc iΔ تغييرات فنجاني شدن، بر حسب میلی­متر؛
dcm فنجاني شدن پس از تابش گرمايي (بند ب-5-5)، بر حسب میلی­متر؛
dci فنجاني شدن اوليه (بند ب-5-3)، بر حسب میلی­متر.
ب-7   گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل حداقل آگاهی­های زیر باشد:

الف) ارجاع به پيوست «ب» این استاندارد ملی ایران؛

ب) كليه اطلاعات ضروري در دسترس براي شناسايي قطعات نرده چوب پلاست مورد آزمون شامل: نوع مواد، محل تهيه مواد، سابقه و شماره كد توليدكننده؛

پ) توصيف جزئيات نمونه­هاي آزموني؛

ت) مشروط سازي و شرايط انجام آزمون؛

ث) تعداد نمونه­هاي آزمون شده؛

ج) دماي مرجع (Tr

چ) تغييرات كماني شدن و فنجاني شدن و نتايج ارزيابي چشمي ثبت شده در بند ب-5-5؛

ح) هر فاكتوري كه بر روي نتايج آزمون تأثيرگذار بوده و در اين پيوست به آن­ها اشاره نشده است شامل: هر نوع اطلاعات تکمیلی، و جزئياتی که در مراحل انجام آزمون رخ داده است.

پیوست پ

(آگاهی­دهنده)

توصیف و چیدمان لامپ­های مادون قرمز

 

نوع لامپ: لامپ مادون قرمز فیلیگران
انرژی ورودی: W 250
زاویه تابش: o80
موقعیت مكاني لامپ­ها: به صورت الگوی شبکه­ای
فاصله بین لامپ­ها: mm (20 ± 500)

لامپ چوب پلاست 300x252 - استاندارد کامپوزیت­های چوب پلاست یا کامپوزیت­های الیاف طبیعی(قسمت سوم - پایانی) 

ابعاد بر حسب میلی­متر می­باشد.

راهنما:
موقعیت لامپ­های مادون قرمز
مخروط تابش

شکل پ.1- چیدمان لامپ­های مادون قرمز

پیوست ت

(آگاهی­دهنده)

آزمون ضربه با جسم نرم

ت-1   اصول

در اين آزمون قطعات نرده کامپوزیت­های چوب پلاست در معرض ضربه ناشي از يك جسم نرم قرار مي­گيرد، به طوري كه ضربه عمود بر سطح قطعه و با يك انرژي مشخص اعمال مي­شود. سپس انرژي ضربه­اي ضعيف­ترين نقطه قطعه نرده چوب پلاست تعيين مي شود.

يادآوري- اين روش براساس استاندارد EN 596 انجام مي­شود.

ت-2   وسايل

ت-2-1  كيسه ضخيم كتاني[4]، داراي يك كيسه هم اندازه از جنس پلي­اتيلن نازك، به جرم kg (2/0 ± 50) كه درون آن از تیله­های شيشه­اي توپر به قطر mm (5/0 ± 3) پر شده است. براي مشاهده كيسه به شكل ت.1 مراجعه شود.

ديواره جانبی کیسه مخروطی شکل از هشت قسمت كتان ضخيم (تقريباً g/m2 600) که به یکدیگر دوخته شده­اند، تشکیل شده است.

ته كيسه توسط يك نوار چرم دايره­اي شكل به قطر mm (5 ± 120) تقویت شده است. این نوار چرمی به ته کیسه دوخته شده است.

در قسمت بالايي كيسه منفذی به قطر mm (5 ± 80) تعبيه شده است. اين منفذ توسط يك نوار چرمی که به کیسه دوخته شده است، تقویت می­شود.

کیسه توسط چهار حلقه که با فاصله مساوی نسبت به هم قرار دارند، به يك حلقه آويزان متصل شده است.

ابعاد بر حسب میلی­متر می­باشد.

کتانی چوب پلاست - استاندارد کامپوزیت­های چوب پلاست یا کامپوزیت­های الیاف طبیعی(قسمت سوم - پایانی)

شکل ت.1- كيسه كتاني

ت-2-2  چيدمان، كيسه به نحوي توسط يك طناب آويزان مي­شود، كه در حالت سكون فقط سطح نمونه آزموني را در نقطه ضربه لمس كند. براي مشاهده چيدمان به شكل ت.2 مراجعه شود.

ت-2-3  دستگاه، با قابليت آويزان نگه­داشتن و رها كردن سريع كيسه.

02 چوب پلاست 249x300 - استاندارد کامپوزیت­های چوب پلاست یا کامپوزیت­های الیاف طبیعی(قسمت سوم - پایانی)

راهنما:
1 باريكه نرده چوب پلاست
2 كيسه كتاني
3 سطح زمين
4 قلاب محكم با قابليت رهاشدن از فاصله دور
h ارتفاع پرتاب

شکل ت.2- وسايل

ت-3   نمونه آزموني

نمونه آزموني بايد معرف قطعات نرده چوب پلاست باشد.

تعداد نمونه­هاي آزموني، به تعداد آزمون مورد نياز براي تعيين ضعيف­ترين نقطه نرده چوب پلاست بستگي دارد.

ت-4   مشروط سازي

مشروط­سازي نمونه­هاي آزموني بايد مطابق بند 5 استاندارد ملي ايران شماره 1-19905 انجام شود.

ت-5   روش كار

آزمون را در شرايط محیطی یکسان با شرایط مشروط سازي انجام دهید.

نمونه آزموني بايد به صورت عمودي قرار داده شود. به منظور جلوگيري از هرگونه جابجايي تيرك­ها در هنگام انجام آزمون ضربه، بايد تيرك­ها محکم به زمين ثابت شوند.

در هنگام انجام آزمون، نيروي ضربه بايد به ضعيف­ترين نقطه نمونه آزموني وارد شود. برای این کار ممكن است چندین بار آزمون­هاي اوليه انجام شود، تا ضعيف­ترين نقطه نمونه آزموني مشخص شود.

قبل از انجام آزمون و اعمال بار ضربه­ای، بایستی کیسه به نحوی بسته شود که امکان حرکت آزادانه گوی­­های شیشه­ای در آن فراهم باشد.

كيسه بايد به نحوي در نقطه ضربه قرار گيرد، كه در هنگام آويزان شدن از طناب، فقط سطح نمونه آزموني را لمس كند.

در هنگام انجام آزمون، كيسه بايد از سطح نمونه آزموني دور شود، به نحوی كه بيشينه زاويه ايجاد شده نسبت به محور عمودي α بيشتر از o 65 نباشد. (به شكل ت.2 مراجعه شود).

سپس كيسه را رها کرده و اجازه دهید تا آزادانه و به صورت كماني ( قوسي شكل) به سمت سطح رويي نمونه آزموني پرتاب شود.

پس از هر پرتاب، نمونه آزموني بايد مورد ارزيابي چشمي قرار گرفته و هر نوع آسيب وارده به نمونه آزموني ثبت شود.

ت-6   بيان نتايج

انرژي ضربه­اي (W) بايد با استفاده از فرمول زير محاسبه شود.

(ت. 1)

كه در آن:

W انرژي ضربه­اي، بر حسب ژول؛
g شتاب ناشي از جاذبه، بر حسب متر بر مجذور ثانيه؛
h ارتفاع پرتاب، بر حسب میلی­متر؛
M جرم كيسه، بر حسب كيلوگرم.

ت-7   گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل حداقل آگاهی­های زیر باشد:

الف) ارجاع به پيوست «ت» این استاندارد ملی ایران؛

ب) كليه اطلاعات ضروري در دسترس براي شناسايي قطعات نرده چوب پلاست مورد آزمون شامل: نوع مواد، محل تهيه مواد، سابقه و شماره كد توليدكننده؛

پ) توصيف جزئيات نمونه­هاي آزموني؛

ت) مشروط سازي و شرايط انجام آزمون؛

ث) تعداد نمونه­هاي آزمون شده؛

ج) انرژي ضربه­اي (W)، تعداد پرتاب­ها و ارتفاع پرتاب، و نتايج ارزيابي چشمي ثبت شده در بند ت-5؛

چ) هر فاكتوري كه بر روي نتايج آزمون تأثيرگذار بوده و در اين پيوست به آن­ها اشاره نشده است شامل: هر نوع اطلاعات تکمیلی، و جزئياتی که در مراحل انجام آزمون رخ داده است.

کتاب­نامه

[1] EN 15347, Plastics Recycled Plastics Characterisation of plastics wastes
[2] ISO 15270, Plastics Guidelines for the recovery and recycling of plastics waste
[3] EN 335: 2013, Durability of wood and wood-based products Use classes: definitions, application to solid wood and wood-based products
[4] EN 596, Timber structures Test methods – Soft body impact test of timber framed walls

 

[1]– Frame

[2]– Radiant panel

[3]– Reference temperature

[4]– Coarse canvas bag

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید